Πτωχευτικός Νόμος

1. Εμφανίζεται στην αίτηση ο/η εν διαστάσει σύζυγος και απαιτείται άρση απορρήτου του, υπάρχει δυνατότητα να παραλειφθεί;

Προβλέπεται τεχνική αναβάθμιση της εφαρμογής κατά την οποία, εφόσον ο/ η σύζυγος βρίσκεται σε διάσταση και είναι ενημερωμένο σχετικά το μητρώο ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της αίτησης, δεν θα απαιτείται η άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του/ της. Επομένως, στην περίπτωση που εμφανίζεται στην αίτηση ο/η εν διαστάσει σύζυγος, θα πρέπει να δηλωθεί αυτή προηγουμένως στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, και στη συνέχεια να ακυρωθεί η αίτηση και να υποβληθεί νέα.

2. Σε πόσες μέρες θα ολοκληρωθεί η ανάκτηση στοιχείων από τρίτες πηγές;

Η άντληση των στοιχείων από τους πιστωτές και η εμφάνιση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται 15 μέρες μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων προηγούμενων σταδίων. Οι αιτούντες θα λαμβάνουν σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα μόλις ολοκληρώνεται ένα στάδιο της αίτησης και απαιτούνται περαιτέρω ενέργειές τους.

3. Αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι η αίτηση ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών. Ως έναρξη ποια ημερομηνία λογίζεται υπ’ όψιν;

Η ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης.

4. Υπάρχει προθεσμία για τις αιτήσεις δεύτερης ευκαιρίας στο πρόγραμμα αυτό;

Όχι δεν υπάρχει προθεσμία

5. Η σύζυγος του οφειλέτη, η οποία είναι και εγγυήτρια στα δάνεια του συζύγου της, έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 με οριστική απόφαση και δεν επιθυμεί να παραιτηθεί από αυτόν. Είναι υποχρεωτική η συνυποβολή αίτησης από τη σύζυγο σε αυτή την περίπτωση; Αν είναι υποχρεωτική η συνυποβολή της αίτησης από τη σύζυγο, υπάρχουν κυρώσεις όσον αφορά την υπαγωγή της στο ν.3869/2010, όπως λ.χ. να χαθεί η ρύθμιση στα πλαίσια του νόμου αυτού κλπ.;

Σύμφωνα με το νόμο 4738/2020 δεν είναι υποχρεωτική η συνυποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από εγγυητή ή συνοφειλέτη εις ολόκληρον, επομένως δεν είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση του/της εγγυητή/-τριας/ συζύγου. Σημαντικό όμως είναι να τονισθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020, η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται καν εφόσον το πρόσωπο της παρ. 1 έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3869/2010 ή έχει συζητηθεί η αίτηση υπαγωγής στην παραπάνω διαδικασία και εκκρεμεί απόφαση ή δεν έχουν παρέλθει 15 μήνες από την απόφαση υπαγωγής. Σύμφωνα με το ν. 4738/2020 (άρθρο 12, παράγραφος 3), σε περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου παρέχεται επιπλέον της άδειας της παρ. 1, η άδεια ανάκτησης, η οποία περιλαμβάνει και τα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν τον ή τη σύζυγο ή τον συμβίο ή τη συμβία του οφειλέτη και τα εξαρτώμενα μέλη. Ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο συμβίος ή η συμβία και τα εξαρτώμενα μέλη συνυπογράφουν την αίτηση για την παροχή της παραπάνω άδειας ανάκτησης, της οποίας η συνυπογραφή εκ μέρους του/της συζύγου είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η τυχόν υπαγωγή του συζύγου εγγυητή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 δεν επηρεάζεται από την υποβολή αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από τον/ την σύζυγο, ο/η οποίος/-α όμως πρέπει να συνυπογράψει την άδεια ανάκτησης.

6. Έχω ένα δάνειο 50-50 με τον σύζυγο, έκανε αίτηση ο ίδιος, μήπως εγώ πρέπει να την ακυρώσω και να υπάρχει μία αίτηση; 2. Η σύζυγος έχει και δικές τις οφειλές. Πρέπει να κάνει και αυτή δική της αίτηση ξεχωριστή ή θα συνυπολογιστούν στην αίτηση του συζύγου;

Η αίτηση που υποβάλλει ένας σύζυγος, θα ρυθμίσει στο σύνολο και τις οποιεσδήποτε από κοινού οφειλές. Ωστόσο, επειδή η ρύθμιση που παρέχεται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι προσωποπαγής, σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλες οφειλές που δεν είναι κοινές με τον/ την σύζυγο, δύναται να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση.

7. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει ρύθμιση από το νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας η οποία έχει προβεί σε διακοπή εργασιών και έχει χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τον ΕΦΚΑ ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή εργασιών, μπορεί το ΝΠ να υποβάλει αίτηση αν καταστεί εκ νέου ενεργό;

Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ευθύνεται για τις οφειλές του τελευταίου εις ολόκληρον ως συνοφειλέτης, και οι ως άνω οφειλές εμφανίζονται στον ΑΦΜ του, μπορεί να τις ρυθμίσει υποβάλλοντας ο ίδιος αίτηση. Εάν το νομικό πρόσωπο αναβιώσει και εφόσον οι οφειλές εμφανίζονται στο ΑΦΜ του, μπορεί να προβεί σε ρύθμισή τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Scroll to Top