Το Μάιο του 2017 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4469/2017, οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για οφειλές επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή εμπόρους και εταιρείες που έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν οφειλές προς κάποιο Τράπεζα από δάνειο ή και οφειλές σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία.

Σημαντικό είναι ότι η εταιρεία που θέλει να προσφύγει στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν πρέπει να έχει λυθεί αλλά να είναι ενεργή φορολογικά , ενώ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση αυτή οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31.12.2017. Επίσης για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια χρήση από τις τρείς τελευταίες με θετικό αποτέλεσμα προ φόρων.

Ως προς τη διαδικασία, κάθε οφειλέτης που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31.12.2019 πλέον . Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η αίτηση υποβάλλεται και από τους συνοφειλέτες ή εγγυητές δανείων  αν υπάρχουν, ακόμα και αν είναι φυσικά πρόσωπα. Προσοχή αν πρόκειται για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη  εταιρεία υποχρεωτικά θα κάνουν την αίτηση για υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό όλοι οι εταίροι αλλιώς δεν γίνεται.

Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει : πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών της κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης, κατάλογο όλων των πιστωτών με τα πλήρη στοιχεία τους και την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου θα αναφέρεται τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει μηνιαίως. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση του οφειλέτη για μεταβιβάσεις ακίνητων στοιχείων του κατά την τελευταία πενταετία, στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη, το οποίο έχει συσταθεί μετά την 01.01.2012 και κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και ανάλυση των αμοιβών τους.

Στη συνέχεια, και εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζεται συντονιστής-διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων και της αίτησης και όταν διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός 2 ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν. Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση, οι πιστωτές αποστέλλουν ηλεκτρονικά δήλωση για την πρόσθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους πιστωτές  αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση. Άρα δίνεται μια προσωρινή έστω ανάσα και προστασία από μέτρα εκτέλεσης και ποινικές διώξεις εφ όσον υπάρχουν πάντα  οι προϋποθέσεις.

Ιδίως για επιχειρήσεις που έχουν οφειλές μόνο σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού βλέπουμε ότι στην πράξη προχωρά και δίνει αποτελέσματα.

Scroll to Top