Το Μάιο του 2017 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4469/2017, οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για οφειλές επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή εμπόρους και εταιρείες που έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν οφειλές προς κάποιο Τράπεζα από δάνειο ή και οφειλές σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, με το σύνολο των οφειλών να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Σημαντικό είναι ότι η εταιρεία που θέλει να προσφύγει στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν πρέπει να έχει λυθεί αλλά να είναι ενεργή φορολογικά , ενώ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση αυτή οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31.12.2016. Επίσης για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια χρήση από τις τρείς τελευταίες με θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Εάν δε το 85% των απαιτήσεων ενός οφειλέτη αφορά σε ένα και μόνο πιστωτή, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης προωθείται στον πιστωτή αυτό για διμερή διαπραγμάτευση, δηλαδή η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού γίνεται πιο γρήγορα.

Ως προς τη διαδικασία, κάθε οφειλέτης που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31.12.2018. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η αίτηση υποβάλλεται και από τους συνοφειλέτες ή εγγυητές, αν υπάρχουν, ακόμα και αν είναι φυσικά πρόσωπα. Προσοχή αν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρεία υποχρεωτικά θα κάνουν την αίτηση για υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό όλοι οι εταίροι αλλιώς δεν γίνεται.

Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει : πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών της κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης, κατάλογο όλων των πιστωτών με τα πλήρη στοιχεία τους και την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου θα αναφέρεται τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει μηνιαίως. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση του οφειλέτη για μεταβιβάσεις ακίνητων στοιχείων του κατά την τελευταία πενταετία, στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη, το οποίο έχει συσταθεί μετά την 01.01.2012 και κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και ανάλυση των αμοιβών τους.

Στη συνέχεια, και εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζεται συντονιστής-διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων και της αίτησης και όταν διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός 2 ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν. Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση, οι πιστωτές αποστέλλουν ηλεκτρονικά δήλωση για την πρόσθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους πιστωτές και για 70 ημέρες, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση. Επίσης, με τη συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του την παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμα και πρόσωπα που δεν είναι έμποροι ή εταιρείες αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μόνο για χρέη σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο και για χρέη έως 20.000 ευρώ και να πετύχουν με αίτηση που θα κάνουν οι ίδιοι στο ταμείο ή στην εφορία, ρύθμιση των οφειλών τους με 120 δόσεις, με κατώτατη μηνιαία δόση 50 ευρώ. Αν τα χρέη τους δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ τότε η ρύθμιση γίνεται για 36 δόσεις.

Αναμένουμε, λοιπόν, από 3 Αυγούστου την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπαγωγή εταιρειών, εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματικών στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Ο χρόνος πλησιάζει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αθήνα, Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Συνεργαζόμενα γραφεία

Κόρινθος, Κολιάτσου 36  - Χαλκίδα, Μαυρογένους 2

210 38 00 573  

693 7523 113

akorsanou@korsanou.gr

Βρείτε μας στα social media