Πώς μπορώ να προστατεύσω την περιουσία μου αν μπω στον εξωδικαστικό μηχανισμό

 

Με την ένταξη του οφειλέτη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, προστατεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του από μέτρα εκτέλεσης των δανειστών του, ενώ αναστέλλεται και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Ειδικότερα, μετά τον έλεγχο από το συντονιστή ότι ο φάκελος του οφειλέτη είναι πλήρης, αποστέλλεται πρόσκληση στους πιστωτές να συμμετέχουν στη διαδικασία. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης, προστατεύεται η περιουσία του οφειλέτη με την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (π.χ. κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.λπ.), καθώς και οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Επίσης αναστέλλεται και κάθε διοικητικό μέτρο. Η προστασία αυτή είναι διάρκειας 90 ημερών.

Η προστασία παρατείνεται και μετά τις 90 ημέρες, εφόσον η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των 90 ημερών εμποδίστηκε από τους πιστωτές που ζήτησαν παρατάσεις των προθεσμιών, και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Το ίδιο ισχύει και αν ζητηθεί παράταση από πιστωτή μετά τις 90 ημέρες και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή. Παρέχεται, ακόμα, δυνατότητα παράτασης της αναστολής αυτής κατά 4 επιπλέον μήνες με αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

 

Επιπλέον, από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δημόσιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο) και για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών)  αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνοφειλέτες και εγγυητές έχουν πλήρη ευθύνη για την κάλυψη των οφειλών του πρωτο-οφειλέτη, ως εκ τούτου προσκαλούνται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με σκοπό την προστασία τους, εφόσον δεν έχουν επαρκή ικανότητα αποπληρωμής.

 

 

Scroll to Top