ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α’/17.10.2015), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τις διατάξεις αυτές, αυξήθηκε το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής άνω του οποίου ζητείται ποινική δίωξη των υπευθύνων από τις 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά μικρότερα ποσά των 100.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά δε αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω από 100.000 ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν δε η εκτέλεσή τους άρχισε, αυτή διακόπτεται. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για χρέη κατώτερα του ποσού των 100.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση α) προκειμένου να αποφύγει πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ή ειδικού φόρου, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτόν.

Σε ό, τι αφορά τις ποινές που επιβάλλονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 50.000 ευρώ για φόρο προστιθέμενης αξίας ή τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση. Τέλος επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 100.000 ευρώ για φόρο προστιθέμενης αξίας ή τις 150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Scroll to Top