ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ;

Με το ν. 4336/2015 θεσπίστηκε η εξαίρεση της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους περιοδικώς καταβαλλόμενων ασφαλιστικών βοηθημάτων, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Επίσης, θεσπίστηκε η επιβολή κατασχέσεως επί υπερβάσεως του εν λόγω ποσού , για τα χρέη προς το Δημόσιοεπί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ, ενώ προσδιορίστηκε το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό  λογαριασμό μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Πρακτικά η δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού γίνεται μέσω του taxisnet από όπου εκδίδεται ένα αποδεικτικό γνωστοποίησης-δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Στη δήλωση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος δηλαδή οναματεπώνυμο, διεύθυνση, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού που ορίζουμε ως ακατάσχετο και το τραπεζικό ίδρυμα και αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης. Το έντυπο αυτό προσκομίζεται στην τράπεζα και έτσι είναι κατοχυρωμένος ο πολίτης ότι ο λογαριασμός αυτός είναιακατάσχετος έως των ποσών που ανωτέρω αναφέραμε.

Στην πραγματικότητα μεγαλύτερο κίνδυνο κατασχέσεων λογαριασμών έχουν οι πολίτες με οφειλές στην εφορία αφού το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται κατασχέσεις ποσών λόγω παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία που μπορεί έως τώρα ο εισπρακτικός μηχανισμός να είχε αδρανήσει αλλά πλέον με «περισσή» δύναμη  διεκδικεί την είσπραξή τους χωρίς επιπλέον φυσικά  ενημέρωση του οφειλέτη.

Scroll to Top