Πρόκειται για προσωρινή διαταγή , δηλαδή για προσωρινή απόφαση του Ειρηνοδικείου, μέχρι να εκδικαστεί η κανονική αίτηση, με την οποία ο δικαστής προστατεύει την κύρια οικία αλλά ΚΑΙ την κατοχή οχήματος με παρακράτηση κυριότητας από την τράπεζα.

Σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο σε υπόθεση του γραφείου μας : «……ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά κάθε αλλαγή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. κατ. …….. αίτησή του, καθώς και του δικαιώματος κατοχής του αναφερόμενου στην αίτηση αυτοκινήτου, και αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο…..»

Scroll to Top