ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 650/2021

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ……/…….-9-2021)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Απόστολο Μαλακωνάκη, Ειρηνοδίκη Χανίων, και από την Γραμματέα Περιστέρα Καπλάνη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 2α Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την αίτηση κήρυξης σε πτώχευση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …………………………. του ………….. και της ……………, κατοίκου …………….. Δημοτικής Ενότητας ………………. Δήμου .., με Α.Φ.Μ. ………………….. – Δ.Ο.Υ. .., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Νικόλαο Ποντικάκη, ο οποίος αφενός μεν υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, συνοδευόμενη από τα εκ των άρθρων 173 και 174 Ν. 4738/2020 απαιτούμενα έγγραφα, αφετέρου δε, τόσο την αίτηση όσο και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα τα κατέθεσε προαποδεικτικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, χωρίς να εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την πλασματική συζήτηση της αίτησης.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν, η υπ’ αριθμ. ……………/……….-9- 2021 αίτηση κήρυξης σε πτώχευση, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, Νικόλαο Ποντικάκη, και για την οποία συντάχθηκε από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου η υπ’ αριθμ. ……/…….-9- 2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου. Με την από 25-10-2021 Πράξη του Διευθύνοντος το παρόν Δικαστήριο, μετά το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 173 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του Ν. 4738/2020, ορίστηκαν Δικαστής και χρόνος πλασματικής συζήτησης της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση γράφτηκε στο πινάκιο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

«Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου» είναι οι περιπτώσεις κήρυξης της πτώχευσης οφειλετών, οι οποίοι, κατά την περιουσιακή τους κατάσταση, πληρούν ένα μόνο από τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας», όπως αυτή και τα κριτήριά της προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, που πάντως δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρα 172 παρ. 1, 204 παρ. 2 και 78 παρ. 2 ν. 4738/2020 (ΠτΚ). Αφορούν, δηλαδή, οι εν λόγω πτωχεύσεις οφειλέτες, πτωχούς, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, ασκούντα, καταρχάς, επιχείρηση, ή νομικά πρόσωπα, με πτωχευτική ικανότητα, όταν με βάση στοιχεία συντασσόμενων ισολογισμών τους ή άλλα τηρούμενα απ’ αυτούς στοιχεία αποδεικνύεται, είτε ότι διαθέτουν σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), μη υπερβαίνον το ύψος των 350.000 ευρώ, είτε ότι έχουν σημειώσει καθαρό ύψος κύκλου εργασιών, μη υπερβαίνον το ύψος των 700.000 ευρώ, είτε ότι έχουν απασχολήσει στην επιχείρησή τους, κατά μέσο όρο, όχι περισσότερα από 10 άτομα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου (βλ. άρθρο 2 παρ. 2 ν. 4308/2014). Όσον αφορά, όμως, τα φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο της ένταξής τους στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει -κατ’ αντιστοιχία, προς το ως άνω όριο του ενεργητικού των πολύ μικρών οντοτήτων- το ύψος των 350.000 ευρώ (έτσι, άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β΄ ΠτΚ). Για τον υπολογισμό, μάλιστα, της αξίας των ακινήτων του φυσικού προσώπου, που βρίσκονται στην Ελλάδα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία τους, για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με το ν. 4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού του φόρου. Για γήπεδα, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία των ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική τους αξία, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του ν. 1249/1982 και τις ισχύουσες, κατ’ εξουσιοδότηση, σχετικές κανονιστικές πράξεις (βλ. άρθρο 78 παρ. 2 εδ. γ΄ ΠτΚ σε συνδυασμό με άρθρο 11 ΠτΚ). Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη, για τον οποίο η πτώχευση είναι μικρού, κατά τα ανωτέρω, αντικειμένου, η αίτηση για την κήρυξή της -από τον ίδιο τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή τον εισαγγελέα- υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. α΄ ΠτΚ), στο πλαίσιο του σκοπού τήρησης του Μητρώου αυτού, που είναι η υποβοήθηση των διαδικασιών του ΠτΚ (άρθρο 212 ΠτΚ). Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική, αγροτική ή άλλη (όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), άλλως -αν ασκεί τέτοια δραστηριότητα-, «το κέντρο των κύριων συμφερόντων του» (βλ. παραπάνω, και άρθρο 78 παρ. 3 ΠτΚ). Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης, φορολογική δήλωσή του. Με την αίτησή του, ο οφειλέτης υποχρεούται, κατά το άρθρο 174 ΠτΚ, να καταθέτει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου, που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται, επίσης, από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του οφειλέτη και από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα, που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία. Επιπλέον, όταν την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης, οφείλει να επισυνάπτει σε αυτήν, με ποινή απαραδέκτου, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250 ευρώ, σε πρωτότυπο, για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ανεπάρκειας της περιουσίας, για κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων, και γίνεται επίκληση του γεγονότος αυτού στην αίτηση. Το ποσό αυτό αναλαμβάνεται από τον σύνδικο, με άδεια του εισηγητή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο, το ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη (έτσι, άρθρο 173 παρ. 2 ΠτΚ). Όλα τα παραπάνω, συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ η ίδια η αίτηση περιλαμβάνει, σιωπηρά -χωρίς να μπορεί, για το παραδεκτό αυτής, να την αποκλείσει- συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα, που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 174 παρ. 4 ΠτΚ). Δεδομένου, ότι η επισύναψη των οικονομικών καταστάσεων απειλείται με ποινή απαραδέκτου, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, δεν είναι δυνατή η κατ’ άρθρο 227, 741 KΠολΔ, προσκόμισή τους κατόπιν καθοδηγητικής ενέργειας του Δικαστηρίου ή και επιμελεία του αιτούντος, κατόπιν μη οριστικής απόφασης του άρθρου 254 KΠολΔ. Για τον οφειλέτη δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά προτεινόμενου συνδίκου της πτώχευσης, εφόσον δηλώσει ότι δεν κατέστη δυνατή ανεύρεσή του (άρ. 79 παρ. 4 in fine). Κατά της υποβαλλόμενης και δημοσιευμένης στο Μητρώο αίτησης μπορεί να ασκηθεί, με τον ίδιο τρόπο, παρέμβαση (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β΄ ΠτΚ). Η παρέμβαση αυτή μπορεί να είναι, είτε κύρια, ασκούμενη από πιστωτή, ο οποίος θα ζητεί, με αυτήν, την απόρριψη της αίτησης, είτε πρόσθετη, ασκούμενη, επίσης, από πιστωτή, που, μολονότι αποδέχεται την αίτηση, αιτείται διορισμό συνδίκου, τον οποίο προτείνει ο ίδιος (βλ. και άρθρο 177 παρ. 1 εδ. α΄ ΠτΚ). Και οι δύο, πάντως, παρεμβάσεις οφείλουν να ασκηθούν εντός προθεσμίας 30 ημερών από τον χρόνο της δημοσίευσης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Διαφορετικά, δεν θα ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο, θεωρούμενες ως απαραδέκτως ασκηθείσες (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ ΠτΚ). Κατά τα λοιπά, οι παρεμβάσεις υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Εφόσον δε, υποβληθούν, εμπρόθεσμα, κύριες παρεμβάσεις, αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων, κατατίθενται, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά, στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων (άρθρο 177 παρ. 2 εδ. α΄ και β΄ ΠτΚ). Παράλληλα, με την άσκηση κύριας παρέμβασης αφετηριάζουν προθεσμίες ενέργειας για τα μετέχοντα πρόσωπα, η άπρακτη πάροδος των οποίων, λόγω ακριβώς της νομικής τους φύσης, συνέχεται με έκπτωση από το δικαίωμα επιχειρητέας πράξης, κατ’ άρθρο 151 KΠολΔ. Αντίγραφο της αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με φροντίδα του διαδίκου, που επισπεύδει τη διαδικασία, στα λοιπά διάδικα μέρη (άρθρο 177 παρ. 2 εδ. γ΄ ΠτΚ). Η σχετική ρύθμιση είναι νομοτεχνικά άστοχη καθώς δεν προβλέπεται η αφετηρία υπολογισμού της προθεσμίας και αφήνει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ανοικτό σε ερμηνεία. Έτσι, από τη στιγμή που η μη άσκηση κύριας παρέμβασης μέσα στις τριάντα (30) ημέρες δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας οδηγεί στην έκδοση «αυτόματης» απόφασης (άρ. 173 παρ. 1), τότε η επίδοση της αίτησης προϋποθέτει την άσκηση κύριας παρέμβασης και την απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου από τον παρεμβαίνοντα. Τούτο εξάλλου προκύπτει και από την ένταξη της ρύθμισης στο άρθρ. 177 υπό τον τίτλο «άσκηση παρέμβασης». Επομένως, η προθεσμία μπορεί να νοηθεί ότι ξεκινά είτε από την κατάθεση της παρέμβασης είτε από την λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών. Η πρώτη λύση είναι επισφαλής, καθώς σε περίπτωση περισσοτέρων παρεμβάσεων κατατεθειμένων σε διαφορετικές ημερομηνίες, η προθεσμία θα υπολογίζεται με βάση διαφορετικές αφετηρίες. Αντιθέτως, η δεύτερη λύση είναι ασφαλέστερη, καθώς εξασφαλίζει κοινή αφετηρία για όλους τους διαδίκους. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης (σύνταξη έκθεσης κατάθεσης δικογράφου), τα διάδικα μέρη οφείλουν να καταθέσουν ενώπιον του Ειρηνοδικείου τις προτάσεις τους και το σύνολο των αποδεικτικών τους εγγράφων (άρθρο 177 παρ. 3 ΠτΚ). Μετά δε και την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και εντός πρόσθετης προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, όλα τα διάδικα μέρη, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τυχόν προσθήκες ή αντικρούσεις επί των προτάσεων αλλήλων. Η προσαγωγή ενόρκων βεβαιώσεων επιτρέπεται, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 421 επ. του KΠολΔ (άρθρο 177 παρ. 4 ΠτΚ). Μετά την παρέλευση και της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας για την κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων, η (προδικαστική) διαδικασία ολοκληρώνεται και το δικαστήριο, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, εκδίδει την απόφασή του (άρθρο 177 παρ. 5 εδ. α΄ ΠτΚ). Εφόσον δε το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, κηρύσσει με την εκδιδόμενη απόφασή του την πτώχευση, ορίζει με αυτήν εισηγητή και σύνδικο και προσδιορίζει την ημερομηνία παύσης των πληρωμών. Όταν όμως εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από τη δημοσίευση της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας κατά τα ανωτέρω (άρθρο 173 παρ. 1 ΠτΚ) δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση, που αφορά μόνο το διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή από το δικαστήριο, με μόνη τη διαπίστωση της παρέλευσης του χρονικού αυτού διαστήματος. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής και ο σύνδικος, αν έχει υποδειχθεί τέτοιος. Σε διαφορετική περίπτωση ο σύνδικος ορίζεται από τον εισηγητή, ο οποίος προσδιορίζει και την ημέρα παύσης των πληρωμών, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο των στοιχείων του οφειλέτη λόγω ανεπάρκειας περιουσίας, την οποία (καταχώρηση) διατάσσει ο εισηγητής (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β΄ και δ΄ ΠτΚ). Το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ο εισηγητής ορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών, είναι δηλωτικό της οικονομίας της δίκης που σκοπεί ο νομοθέτης.

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών εκθέτει ότι μέχρι τις 31-12-2019 διατηρούσε ατομική επιχείρηση, έκτοτε δε, εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ συνολικού ποσού 166.685,45 ευρώ, η μη εξόφληση των οποίων οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη του. Για τους λόγους αυτούς ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να ορισθεί ως ημέρα παύσης των πληρωμών του η 7η/9/2021, να οριστεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος της πτώχευσης, καθώς επίσης και να επιβληθούν τα δικαστικά του έξοδα σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

Απ’ όλα τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μαζί με την υπό κρίση αίτηση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και προσκομίσθηκαν προαποδεικτικά στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και σε έντυπη μορφή πριν την πλασματική συζήτηση της αιτήσεως κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, βάσει δε και όλων όσων εκτέθηκαν στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη της παρούσας, προκύπτει ότι η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και νόμιμα εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν Δικαστήριο, που είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, καθώς: 1) ο αιτών – οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας» του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, καθώς το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο είναι ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1999, η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ, 2) η κύρια κατοικία του αιτούντος – οφειλέτη βρίσκεται στο ………………. της Δημοτικής Ενότητας …………………. του Δήμου .., ήτοι εντός της περιφέρειας στην οποία εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, 3) επισυνάπτεται στην αίτηση το υπ’ αριθμ. ………./……..-8-2021 γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250,00 ευρώ και 4) επισυνάπτονται στην αίτηση: α) η τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, από την οποία προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος – οφειλέτη ανέρχεται στο ποσό των 5.764,25 ευρώ, β) η τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2020, από την οποία προκύπτει μηδενικός κύκλος εργασιών, γ) δήλωση στοιχείων ακινήτων, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, δ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος – οφειλέτη και ε) βεβαιώσεις οφειλών από την ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ..) και τον ΕΦΚΑ, που αποτελούν και τους μόνους πιστωτές του αιτούντος. Περαιτέρω, ο αιτών εκ περισσού κοινοποίησε την υπό κρίση αίτηση στους δύο πιστωτές του (βλ. τις υπ’ αριθμ. ………./……..-9-2021 και ……../…..-9-2021 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ……….. προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ αντίστοιχα), αφού για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου καθιερώνεται από το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020) πλασματική γνώση της αίτησης από τους πιστωτές στο διάστημα της δημοσιοποίησής της για 30 ημέρες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, προκειμένου να ασκηθούν παρεμβάσεις, οπότε δεν απαιτείται, όταν εκείνος που αιτείται την κήρυξη της πτώχευσης είναι ο ίδιος ο οφειλέτης, να προχωρήσει αυτός σε κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές του με δικαστικό επιμελητή, καθώς οι τελευταίοι λαμβάνουν γνώση, πλασματικά, της δίκης που προκαλείται από τον οφειλέτη. Μόνο αν τελικά οι πιστωτές ασκήσουν κύρια παρέμβαση εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, οπότε και αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου, απαιτείται επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως από τον επισπεύδοντα τη διαδικασία στα λοιπά διάδικα μέρη εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την παρέλευση της 30νθήμερης προθεσμίας δημοσίευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Στην προκειμένη περίπτωση ουδείς εκ των πιστωτών του αιτούντος άσκησε παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) ηλεκτρονικά (με υποβολή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της υπό κρίση αίτησης κήρυξης σε πτώχευση και άρα ουδείς εξ αυτών απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου, με συνέπεια να μην εκκινήσουν ποτέ ούτε η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία επίδοσης του αντιγράφου της αιτήσεως από τον επισπεύδοντα τη διαδικασία στα λοιπά διάδικα μέρη, αλλά ούτε και η προθεσμία των 60 ημερών από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (σύνταξη έκθεσης κατάθεσης δικογράφου) για την κατάθεση προτάσεων από όλους τους διαδίκους (αιτούντα οφειλέτη και παρεμβαίνοντες πιστωτές). Συνεπώς, η ΑΑΔΕ απαραδέκτως κατέθεσε προτάσεις στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 15-11-2021 ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, ζητώντας την απόρριψη της αίτησης, αφού για κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου από το Ελληνικό Δημόσιο με την εμπρόθεσμη άσκηση εκ μέρους του κύριας παρέμβασης, με την οποία θα ζητούσε την απόρριψη της αιτήσεως, κάτι, όμως, που, όπως προαναφέρθηκε, δεν έγινε, με συνέπεια το τελευταίο να μην αποκτήσει ποτέ την ιδιότητα του διαδίκου και κατ’ επέκταση να μην έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα δίκη με την κατάθεση προτάσεων. Κατόπιν όλων αυτών, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη της παρούσας, εφόσον διαπιστώθηκε ότι η προθεσμία των 30 ημερών από τη δημοσίευση της υπό κρίση αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας παρήλθε άπρακτη χωρίς να ασκηθεί κύρια παρέμβαση κατά της αίτησης από τους πιστωτές του αιτούντος – οφειλέτη, θα πρέπει άνευ άλλου τινός να γίνει δεκτή η αίτηση και ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί Εισηγητής της πτώχευσης ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση παρόντος του αιτούντος.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον αιτούντα σε κατάσταση πτώχευσης.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Χανίων ……………

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Χανιά, στις 26 Νοεμβρίου 2021.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρ.Κ.

Scroll to Top