Εξωδικαστικός Συμβιβασμός-Επιτυχής Αίτηση

Απόφαση πτώχευσης μικρού αντικείμενου. Απόρριψη αίτησης. Καταχώρηση του ονόματος του αιτούντος και της απόφαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 77 παρ.4 και 178 παρ.1 εδ. α’ του Ν.4738/2020. Πιθανολόγηση ότι τα μη βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Άρθρο 178 παρ. 1 Ν.4738/2020. Η μη εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση σε δημόσια συνεδρίαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας υπό το πρίσμα της αρχής της δημοσιότητας (άρθρο 93 παρ. 2 Συντάγματος). Στην περίπτωση του άρθρου 173 παρ. 1 του ν. 4738/2020 δεν απαιτείται η κατάθεση προτάσεων κατ’ εξαίρεση του άρθρου 115 παρ. 3 ΚΠολΔ. Απλοποίηση της εκδίκασης των υποθέσεων πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου και επιτάχυνσή τους. Αναλογική εφαρμογή άρθρου 237 παρ. 6 ΚΠολΔ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία πριν από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης φορολογική του δήλωση (άρθρο 172 παρ. 2, εδ. β’ του ν. 4738/2020). Δεν διορίζεται διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Διαβάστε όλη την απόφαση.

Scroll to Top