Όταν γίνει η αίτηση πτώχευσης εκδίδεται δικαστική απόφαση από το δικαστήριο που διορίζει διαχειριστή αφερεγγυότητας. Δηλαδή διαγράφονται τα χρέη, αλλά η περιουσία δεν ανήκει στο δανειολήπτη. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι ειδικά εκπαιδευμένος περνάει από εξετάσεις και είναι εγγεγραμμένος σε ειδική λίστα. Έχει κάποιες αρμοδιότητες όσον αφορά στη διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας. Αυτό βλέπουμε παρακάτω.

1. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ως σύνδικος της πτώχευσης, που διορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, που είναι μεταξύ άλλων:

 • να σφραγίζει την πτωχευτική περιουσία και να προβαίνει σε απογραφή αυτής (άρθρο 87 και 141)
 • να συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικά ως προς τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης (άρθρο 105)
 • να ασκεί ανακλητική αγωγή για πράξεις που έγινα την ύποπτη περίοδο (άρθρο 123)
 • να εγγράφει υποθήκες για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να ζητάει από το δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς
 • εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 139)
 • να προβαίνει σε εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά με ή χωρίς την άδεια του εισηγητή επί πτώχευσης μικρού αντικειμένου (άρθρα 140, 183)
 • να υποβάλει προς τον εισηγητή ειδική αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας, μετά την απογραφή αυτής (άρθρο 142)
 • να εισπράττει απαιτήσεις της πτώχευσης και να διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό για τις δαπάνες των εργασιών της πτώχευσης και για τη διανομή στους
 • πιστωτές, μετά από άδεια του εισηγητή (άρθρο 144) ή χωρίς άδεια του εισηγητή επί πτώχευσης μικρού αντικειμένου (άρθρο 184)
 • να συνάπτει συμβιβασμό για κάθε αξίωση ενοχική η εμπράγματη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη (άρθρο 145)
 • να προσλαμβάνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη (άρθρο 146)
 • να εξετάζει τα εμπορικά βιβλία και να καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει ισολογισμό (άρθρο 147)
 • να υποβάλει εγκλήσεις, με άδεια του εισηγητή, κατά των υπευθύνων προσώπων για αδικήματα κατά του οφειλέτη, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς
 • υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών (άρθρο 148)
 • να καλεί τους πιστωτές να αναγγείλουν την απαίτησή τους (άρθρο 152)
 • να επαληθεύει τις απαιτήσεις που έχουν αναγγελθεί (άρθρο 155)
 • να συντάσσει πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων (άρθρο 156)
 • να προβαίνει σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη (άρθρο 157) και διανομή του προιόντος της ρευστοποίησης του ενεργητικού στους πιστωτές.
 • να διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών συνόλω της επιχείρησης (άρθρο 158)
 • να προσλαμβάνει πιστοποιημένους εκτιμητές για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς (άρθρο 162)
 • να προβαίνει σε διανομή του εκπλειστηριάσματος και σύνταξη πίνακα κατάταξης (άρθρο 167)
 • να υποβάλει έκθεση στον εισηγητή περί μη περάτωσης της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία (άρθρο 188).
 • Να λογοδοτεί ενώπιον της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 189)

2. Ο Διαχειριστικής Αφερεγγυότητας ασκεί της αρμοδιότητες του ειδικού εντολοδόχου (άρθρο 228) και ιδίως διενεργεί ειδικές πράξεις, για την διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, την διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων, την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας εξυγίανσης και την επίβλεψη της εφαρμογής των επιμέρους όρων της (άρθρο 51 και 55).

3. Επίσης ο διαχειριστής αφερεγγυότητας τον οποίο
επιλέγουν οι χρηματοδοτικοί φορείς που καλύπτουν την αμοιβή του, παρέχει την σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του, προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των ΦΚΑ σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) Ευρώ και στις περιπτώσεις που εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μεγαλύτερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη, ότι:

✓ η σύμβαση δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
χειρότερη μεταχείριση απ’ ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και

✓ η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του (αν
είναι επιχείρηση) ή τον καθιστά αξιόχρεο, και, επιπλέον, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 21).

4. Πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας συντάσσει κάθε εξάμηνο, από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση περιοδικής ενημέρωσης σχετικά με την πορεία και τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα έξοδα στο οποία έχει υποβληθεί (άρθρο 240 παρ. 1).

Scroll to Top