ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
23/2022
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Φούρκα Βασίλειο, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης.

Επιλήφθηκε στις 23-2-2022 να δράσει την με ΑΥΠ-ΗΜΦ 101317/3-12-2021, ΓΑΚ 85823 – ΕΑΚ 19/14-12-2021 και ΑΔ-ΗΜΦ 100590/14-12-2021 αίτηση.

Της αιτούσας Α.Σ. του Ι., ΑΦΜ ……, κατοίκου ….., περί υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 4738/2020, που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο Π.Κ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την λεκτική διατύπωση του εδ. β της παρ 1 του άρθρ. 173 του ν. 4738/2020 κατά το οποίο «η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη την διαπίστωση παρέλευσης της προθεσμίας», στις περιπτώσεις, που η αίτηση έχει ασκηθεί από τον οφειλέτη και η τυχόν άσκηση (πρόσθετης) παρέμβασης αφορά τον διορισμό συνδίκου, προκύπτει, ότι σαφής πρόθεση του νομοθέτη στις δίκες αυτές κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης στο ειρηνοδικείο είναι η δημιουργία μιας έγγραφης διαδικασίας και η αποφυγή δημόσιας συνεδρίασης. Τούτο δε ρητά ο νομοθέτης εκφράζει στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρ. 173 η οποία έχει επακριβώς ως εξής «Ρυθμίζεται πως η αίτηση της απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις (εννοείται κύριες και όχι πρόσθετες) μπορεί να γίνει δεκτή με μόνη την διαπίστωση από το δικαστήριο της παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρεμβάσεις κρίνονται βάσει εγγράφων χωρίς προφορική διαδικασία». Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών. Καθώς από την έγγραφη διεξαγωγή της δίκης χωρίς προφορικότητα (με επισυναπτόμενα στην αίτηση ή προσκομιζόμενα με τις προτάσεις, αντλούμενων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όλων των αποδεικτικών εγγράφων και την εμφάνιση πλήρως τόσο του περιουσιακού, όσο και φορολογικού και του τραπεζικού «προφίλ» του προς πτώχευση οφειλέτη) δεν απομειώνονται οι διαδικαστικές δυνατότητες και ευκαιρίες, που θα είχαν οι διάδικοι αν προέβαλλαν τους ισχυρισμούς τους και αξιολογούσαν τα αποδεικτικά τους μέσα στο ακροατήριο. Η δημοσιοποίηση της αίτησης στο ΗΜΦ, η τυπική εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο χρέωσης στον δικαστή και δημοσιότητας, η ανάρτηση αυτού στο χώρο των δικαστηρίων, στο ΗΜΦ και στον ιστότοπο (solon.gr) στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τα άρθ. 237 παρ. 4 εδ γ του ΚΠολΔ και άρθρ. 22 του Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1786/1988) καλύπτουν την επιταγή για δημοσιότητα της δίκης, ως προς τις εκφάνσεις αυτής τόσο έναντι των διαδίκων όσο και έναντι των τρίτων. (Βλ. Π. Γιαννόπουλο «Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά τον ν. 4738/2020. Δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις» Αρμενόπουλος 2021 σελ. 1651 και 1661, Αθ. Πανταζόπουλο «Η αρχή της δημοσιότητας» σελ. 345, Β. Φούρκα «Ζητήματα Εφαρμογής από την πτώχευση μικρού αντικειμένου» εισήγηση στο συνέδριο της ΕΝΔΕ στις 20-3-2021 (περιλαμβάνεται στο βιβλίο, που εκδόθηκε από με επιμέλεια της ΕΝΔΕ με τίτλο «Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα 2021). Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις επί των παραπάνω υποθέσεων, που α) ο αιτών είναι ο ίδιος ο οφειλέτης και δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση, ή β) έχει ασκηθεί (πρόσθετη) παρέμβαση, που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η διαδικασία θεωρείται, ότι έχει ολοκληρωθεί με την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρ. 173 του νόμου, ήτοι δηλαδή με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την δημοσιοποίηση. Με την πάροδο δηλαδή της παραπάνω προθεσμίας για παρεμβάσεις, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί κύρια παρέμβαση, κλείνει από τον γραμματέα ο φάκελος, χωρίς να κατατεθούν προτάσεις κατά απόκλιση, λόγω της ειδικότητας, από τις ρυθμίσεις του άρθρ. 115 παρ. 3 του ΚΠολΔ και εκδίδεται δικαστική απόφαση.

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, που διατηρεί ατομική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στην εμπορία καυσόξυλων, επικαλούμενη, ότι από την παραπάνω επιχειρηματική της δραστηριότητα οφείλει μεγάλου ύφους χρηματικά ποσά, τα οποία αδυνατεί κατά τρόπο μόνιμο να αποπληρώσει με βάσει τα εισοδήματά της, αιτείται ως μικρή οντότητα να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση, καθότι κατά τα παρακάτω πληροί τα κριτήρια του εδ. β της παρ. 2 του άρθρ. 78 του ν. 4738/2020 της μικρής οντότητας, αρμοδίως εισάγεται να εκδικασθεί κατ’ άρθρ. 78 παρ. 1 Και 172 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού κατά τις ειδικές διατάξεις (άρθρ. 173-186 αυτού) για την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου/ στηριζόμενη στα αρθρ. 76, 77 και 176 του ιδίου παραπάνω νόμου και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατά τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 1 του άρθρ. 173 αυτού, καθώς κατά αυτής δεν έχει ασκηθεί κύρια παρέμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την δημοσιοποίησή της. Γίνεται μνεία, ότι για το παραδεκτό της αίτησης έχουν επισυναφθεί τα προβλεπόμενα κατ’ άρθρ. 173 παρ. 1, 2 και 3 του νόμου αυτού έγγραφα. Συγκεκριμένα: η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1) του έτους 2020, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) του έτους 2020, σχετική κατάσταση του συνόλου των πιστωτών, σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ Γλυφάδας (με αριθμό 45…./31-8-2021), ως αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη της προς το Δημόσιο. Ενώ τέλος, προσκομίζεται για την κάλυψη των πρώτων εξόδων, το με αριθμό 828903/3-12-2021 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ.

Από έγγραφα, που προσκομίσθηκαν αποδείχθηκε, ότι η αιτούσα διατηρεί στο όνομά της ατομική επιχείρηση επί της οδού …… στην …. με αντικείμενο την εμπορία καυσόξυλων και απολαύει πτωχευτική ικανότητα κατ’ αρθρ. 76 παρ. 1 εδ. α του ν. 4738/2020. Κατά το έτος 2020 ο κύκλος εργασιών της παραπάνω επιχείρησής της, όπως προκύπτει από την δήλωση εισοδήματος (Ε1) και δήλωση οικονομικών καταστάσεων (Ε3), ανήλθε στο ποσό των 184.087,48 ευρώ, χωρίς κέρδος αλλά με ζημία 45.813,28 ευρώ. Η περιουσία της αποτελείται από 1) τον πάγιο εξοπλισμό του καταστήματος της, η αξία του οποίου προσδιορίζεται από την ίδια το ποσό των 14.800 ευρώ, 2) τα δύο αυτοκίνητα κυριότητάς της, ήτοι α) το πετρελαιοκίνητο φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας …., μάρκας MERCEDES, η αξία του οποίου προσδιορίζεται από την ίδια στο ποσό των 8.000,00 ευρώ και β) το πετρελαιοκίνητο επίσης φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας …, μάρκας FORD WERKE AG, η αξία του οποίου προσδιορίζεται από την ίδια στο ποσό των 2.000,00 ευρώ. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σύμφωνα με την κατάσταση πιστωτών, η αιτούσα έχει υποχρεώσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ληξιπρόθεσμες, όπως αναλυτικά εκθέτες που ανέρχονται το ποσό των 75.347,60 ευρώ. Πρέπει συνεπώς, καθώς εκτιμάται, ότι η αδυναμία αυτής να εξοφλήσει τα παραπάνω χρέη δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών της, αλλά γιατί βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη εισοδημάτων, καθώς πλέον αδυνατεί να προμηθευτεί λόγω της αφερεγγυότητάς της πρώτης ύλης, ενώ περαιτέρω πιθανολογείται, ότι η περιουσία αυτής θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας, να κηρυχθεί η αιτούσα σε πτώχευση. Να οριστεί Ειρηνοδίκης Εισηγητής, προκειμένου να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Να ορισθεί ο προτεινόμενος από την αιτούσα σύνδικος πτωχεύσεως, ο οποίος έχει αποδεχθεί τον διορισμό του. Και να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την αιτούσα …. του …, ΑΦΜ …., κατοίκου …

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Γεώργιο Δελή. Διορίζει Σύνδικο της Πτώχευσης τον διαχειριστή Αφερεγγυότητάς Α’ Τάξης (ΑΗΜΦ ) Χ Κ του Γεωργίου, Δικηγόρο και κάτοικο Κ Ερυθρού Σταυρού 1), τηλ: , e-mail: Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Εντέλει τον γραμματέα για την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 28-3-2022.

Ο Ειρηνοδίκης                                         Η Γραμματέας

(Να σημειωθεί ότι η ως άνω υπόθεση δεν έχει τύχει χειρισμού από το δικηγορικό γραφείο της Άννας Κορσάνου)

Scroll to Top