το προφιλ των οφειλετων πτωχευσης

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των οφειλετών είναι το αν θα μπορούσε να ανασταλεί επικείμενος πλειστηριασμός με αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό το τι σημαίνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Αποτελείται από αρκετά στάδια και χρειάζονται γνώσεις προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα στάδια σωστά και να υποβληθεί τελικά η αίτηση. Υπάρχουν πολλοί οφειλέτες που έχουν προσπαθήσει να κάνουν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ή έχουν απευθυνθεί σε άτομα που αυτοαποκαλούνται σύμβουλοι που δεν γνωρίζουν την διαδικασία με αποτέλεσμα να περνάει ο καιρός, να μην έχουν λάβει κάποια πρόταση ρύθμισης και απευθύνονται στο γραφείο μας για να μάθουν τι έχει γίνει λάθος. Τις περισσότερες φορές αυτό που βλέπουμε είναι ότι ορισμένα από τα στάδια της αίτησης δεν έχουν συμπληρωθεί και ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί, δεν έχει γίνει οριστικοποίηση, αλλά βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της δημιουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να ακυρώσουμε την υπάρχουσα ρύθμιση και να ξεκινήσουμε νέα.

Η ακύρωση αίτησης που δεν έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας ή συμπλήρωσης στοιχείων είναι δυνατό να ακυρωθεί και να ξεκινήσει άμεσα νέα αίτηση χωρίς να περιμένουμε να περάσουν 12 μήνες από την προηγούμενη αίτηση. Ο περιορισμός του 12μήνου που θέτει το άρθρο 7 παράγραφος 3 περίπτωση δ του Ν.4738/2020 ισχύει για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και έχουν ολοκληρωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, όπως σύναψη ή άρνηση σύναψης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης ξεκινήσει αίτηση και για 90 ημέρες δεν γίνει κάποια ενέργεια ή δεν υποβληθεί κάποιο αίτημα διόρθωσης, τότε η αίτηση διαγράφεται και ο οφειλέτης μπορεί να ξεκινήσει νέα αίτηση χωρίς να περιμένει την παρέλευση των 12 μηνών.

Αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλλει και οφειλέτης που του έχει ανακοινωθεί πλειστηριασμός, όμως τότε δεν υπάρχει προστασία. Για την αναστολή του πλειστηριασμού είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησης, δεν αρκεί η δημιουργία αυτής. Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας βάσει του άρθρου 18 του Ν.4738/2020 αναστέλλονται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Προσοχή, όμως, όπως είπαμε πιο πάνω η αναστολή δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού που έχει προγραμματιστεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη.

Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, οι Τράπεζες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης, ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπον απόρριψη της αίτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης τότε αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις πιστωτών που συμμετέχουν στην σύμβαση και ρυθμίστηκαν υπό τον όρο της τήρησης της σύμβασης.

Συνεπώς, ναι, είναι δυνατόν να ανασταλεί ο πλειστηριασμός αν ο οφειλέτης υποβάλλει οριστικά αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, αρκεί ο πλειστηριασμός να μην είναι προγραμματισμένος εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης. Τότε ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον νομικό σύμβουλο για να μάθει ποιες ενναλακτικές λύσεις υπάρχουν.

Scroll to Top