Νεα Απόφαση Πτώχευσης Μικρού Αντικειμένου

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Αριθμός απόφασης 1/2022
Ν. 4738/2020

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Πατσή και την Γραμματέα Μαρία Παπαγρηγορίου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαρτίου 2022 για να δικάσει την αίτηση κήρυξης σε πτώχευση:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………. του ………. και της ………, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού ……….. αριθ. ……., με Α.ΦΜ. ………..- Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Άννα Κορσάνου, η οποία αφενός μεν υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, συνοδευόμενη από τα εκ των άρθρων 173 και 174 Ν. 4738/2020 απαιτούμενα έγγραφα, αφετέρου δε, τόσο την αίτηση όσο και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα τα κατέθεσε προαποδεικτικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, χωρίς να εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την πλασματική συζήτηση της αίτησης.


Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν, η με αριθ. ΗΜΦ …. αίτηση κήρυξης σε πτώχευση, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την ……….., μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Άννα Κορσάνου και για την οποία συντάχθηκε από την Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, η με ΓΑΚ …../ΕΑΚ ……….. έκθεση κατάθεσης δικογράφου. Με την από -02-2022 Πράξη της Διευθύνουσας το Δικαστήριο τούτο, μετά το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 173 παρ. 1 εδ. α’ και β’ του Ν. 4738/2020, ορίστηκαν Δικαστής και χρόνος πλασματικής συζήτησης της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση γράφτηκε στο πινάκιο.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020 προβλέφθηκε η ρύθμιση των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, στην έννοια των οποίων υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρ. 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) (άρ. 78 παρ. 2). Πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 2 του Ν. 4308/2014, είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ και γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου τα 10 άτομα. Η διαδικασία που εφαρμόζεται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, αποκαλούμενη ως απλοποιημένη διαδικασία, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 172 έως και 188 του Ν. 4738/2020, εφαρμοζόμενων παράλληλα των λοιπών γενικών διατάξεων του ιδίου νόμου στις περιπτώσεις έλλειψης ειδικότερων ρυθμίσεων. Όπως ρητά ορίζεται (άρ. 76 παρ. 1), πτωχευτική ικανότητα έχουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία, εφόσον δεν ασκούν επιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο της ένταξής τους στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει -κατ’ αντιστοιχία, προς το ως άνω όριο του ενεργητικού των πολύ μικρών οντοτήτων- το ύψος των 350.000 ευρώ (έτσι, άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β’ ΠτΚ). Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Κατά τη διάταξη του άρ. 176 τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης στις περιπτώσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Επιπλέον, ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου, η αξία αυτής προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 11. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 4223/2013 (ΑΓ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα με το άρ. 41Α του Ν. 1249/1982 (Α’ 43) και τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρ. 173 παρ. 1 εδ. 1). Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσιμες (άρ. 174 παρ. 1). Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο.
Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία (άρ. 174 παρ. 2), τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (άρ. 174 παρ. 3). Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρ. 21 και 47 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρ. 78. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης φορολογική δήλωσή του. Οι πιστωτές που υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής πληροφορίας, η οποία και υποχρεούται να τους την γνωστοποιήσει (άρ. 172 παρ. 2). Περαιτέρω, σε περίπτωση που, εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ. 173 δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο στον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο.
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής και ο σύνδικος, αν έχει υποδειχθεί τέτοιος. Σε διαφορετική περίπτωση ο σύνδικος ορίζεται από τον εισηγητή, ο οποίος προσδιορίζει και την ημέρα παύσης των πληρωμών, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο των στοιχείων του οφειλέτη, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας, την οποία (καταχώρηση) διατάσσει ο εισηγητής (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β’ και δ’ ΠτΚ). Το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ο εισηγητής ορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών, είναι δηλωτικό της οικονομίας της δίκης που σκοπεί ο νομοθέτης. {ΕιρΑργοστ 148/2021, 650/2021 ΕΙΡ ΧΑΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ) (809925)}.
Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, ιδιωτικός υπάλληλος, εκθέτει ότι ενέχεται ως εγγυητής σε δανειακές συμβάσεις, που υπογράφηκαν για την οικονομική στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της πρωτοφειλέτριας εταιρείας συμφερόντων του πατέρα του, με την επωνυμία «……………….» των οποίων την εξυπηρέτηση έπαυσε πριν το έτος 2004. Ότι εξ αυτού του λόγου έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ποσού 1.705.758,96 ευρώ, η μη εξόφληση των οποίων οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα αυτά και απαιτητά χρέη του. Για τους λόγους αυτούς ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος της πτώχευσης, άλλως να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματος του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας λόγω ανεπάρκειας περιουσίας.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 130 παρ. 1 εδ. α και άρ. 739 επ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), για το παραδεκτό της οποίας: α) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και δημοσιοποιήθηκε για διάστημα 30 ημερών, χωρίς ωστόσο να ασκηθούν παρεμβάσεις, β) έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 250 €, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρ. 173 παρ. 2 του Ν. 4738/2020 (…) και β) έχουν συνυποβληθεί σε ηλεκτρονικό αντίγραφο τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρ. 174 του Ν. 4738/2020 έγγραφα. Είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρ. 172-188 του Ν. 4738/2020, Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και προσκομίσθηκαν προαποδεικτικά στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου και σε έντυπη μορφή πριν την πλασματική συζήτηση της αιτήσεως κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο αιτών – οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία «…………..», αντί καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού, που κυμαίνεται από 1.590,92 ευρώ έως 1.750,19 ευρώ, με βάση τα αντίγραφα μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου 2021 & Ιανουάριου 2022, που προσκομίζει. Διαμένει σε μισθωμένο ακίνητο που μισθώνει στα Βριλήσσια Αττικής, αντί καταβαλλόμενου μισθώματος 400 ευρώ μηνιαίως (με βάση το από 01/09/2021 αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της ΑΑΔΕ). Δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, καθόσον όλα τα εμπράγματα δικαιώματα που διέθετε επί ακινήτων του εκπλειστηριάστηκαν από τις δανείστριες τράπεζες κατά τα έτη 2006 και 2010 αντίστοιχα. Από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας» του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, καθώς τα μοναδικά κινητά περιουσιακά του στοιχεία είναι: 1) ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας………….., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2009, το οποίο κρίνεται ότι μπορεί να εκποιηθεί, 2) ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας …………………………με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2001, το οποίο έχει τεθεί σε εκούσια ακινησία (με κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας), 3) τραπεζικοί λογαριασμοί στις τράπεζες με τις επωνυμίες «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και δτ. «ALPHA BANK», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», HSBC, REVOLUTE, με χρηματικά ποσά καταθέσεων κάτω των 10 ευρώ, 4) μετοχές της εταιρείας “……….” αξίας 322,78 ευρώ και 5) επισυνάπτονται στην αίτηση: α) η τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, από την οποία προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος – οφειλέτη ανέρχεται στο ποσό των 34.538,19 ευρώ, β) δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 2021, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος – οφειλέτη, που αποτελούν και τους μόνους πιστωτές του αιτούντος.
Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο αιτών κατά τον χρόνο υποβολής της κρινόμενης αίτησης, όφειλε τα ακόλουθα χρηματικά ποσά: i) στην “ υπό την ιδιότητά της ως εντολοδόχου & αντιπροσώπου της αλλοδαπής εταιρείας Ειδικού Σκοπού «……………», που εδρεύει στην Πολιτεία Ντελαγουέρ των Η.Π.Α Αμερικής, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….» 363.634,23 ευρώ (358.014,30 €+5.546,88 €+73,05 €), ii) στην «………………….» και το δη «………………………» ως ειδικού εκκαθαριστή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………………….το ποσό των 1.342.124,73 ευρώ, ήτοι συνολικά 1.705.758,96 ευρώ από επιχειρηματικά δάνεια, στα οποία ενέχεται ως εγγυητής και δ) βεβαιώσεις οφειλών από την ΑΑΔΕ (ΔΟΥ Χολαργού αριθ. πρωτ. /12-11-2021) και τον ΕΦΚΑ (αριθ. συστ. ……….. αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας), ότι δεν διατηρεί οφειλές προς αυτούς τους φορείς αντίστοιχα.
Τέλος στην προκειμένη περίπτωση ουδείς εκ των πιστωτών του αιτούντος άσκησε παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) ηλεκτρονικά (με υποβολή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της υπό κρίση αίτησης κήρυξης σε πτώχευση και άρα ουδείς εξ αυτών απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου, με συνέπεια να μην εκκινήσουν ποτέ, ούτε η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία επίδοσης του αντιγράφου της αιτήσεως από τον επισπεύδοντα τη διαδικασία στα λοιπά διάδικα μέρη, αλλά ούτε και η προσθεσμία των 60 ημερών από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (σύνταξη έκθεσης κατάθεσης δικογράφου) για την κατάθεση προτάσεων από όλους τους διαδίκους (αιτούντα οφειλέτη και παρεμβαίνοντες πιστωτές).
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον διαπιστώθηκε ότι η προθεσμία των 30 ημερών από τη δημοσίευση της υπό κρίση αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας παρήλθε άπρακτη χωρίς να ασκηθεί κύρια παρέμβαση κατά της αίτησης από τους πιστωτές του αιτούντος – οφειλέτη, θα πρέπει άνευ άλλου τινός να γίνει δεκτή η αίτηση και ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί Εισηγητής της πτώχευσης ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση παρόντος του αιτούντος.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον αιτούντα σε κατάσταση πτώχευσης.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Κωνσταντίνο Μήνου.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του, συνεδρίαση, στο Χαλάνδρι στις 31-05-2022.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Scroll to Top