Στα άρθρα 172 έως 188 του νέου Πτωχευτικού Νόμου (Ν. 4738/2020) ρυθμίζονται οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του πτωχευτικού νόμου για αυτό κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση για όσους δύνανται να υπαχθούν σε αυτές.

Ποιες πτωχεύσεις ονομάζουμε πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου;

«Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου» ορίζονται οι πτωχεύσεις των οποίων ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας, δηλαδή δεν υπερβαίνει τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
Α) Το σύνολο του ενεργητικού / των περιουσιακών στοιχείων του δεν υπερβαίνει τις 350.000€ (ως αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα θεωρείται η φορολογητέα αξία με την οποία υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ)

Β) Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών είναι έως 700.000€ (στην περίπτωση των νομικών προσώπων , εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα 2.000.000€, τότε δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα)

Γ) Ο μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι έως 10 άτομα και με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για πτώχευση μικρού αντικειμένου και πώς γίνεται;

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει είτε ο οφειλέτης είτε οι πιστωτές του, αλλά και ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Οι αιτήσεις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιούνται για 30 ημέρες. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον πιστωτή ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών τότε θα πρέπει αυτή να κοινοποιηθεί στον οφειλέτη εντός 15 ημερών από την υποβολή της, αλλιώς δεν επέρχονται οι συνέπειες της υποβολής. Μετά τη πάροδο των 30 ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή έχει υποβληθεί αλλά αυτή αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο με την διαπίστωση της παρέλευσης της χρονικής αυτής περιόδου ( των 30 ημερών ) από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που κατοικεί ο οφειλέτης, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή της περιφέρειας που βρίσκεται το κέντρο συμφερόντων του.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή δεν αναστέλλονται οι ενέργειες εκτέλεσης των πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση.

Χρειάζεται να καταθέσω και κάτι άλλο ή αρκεί η αίτησημου;

Μαζί με την αίτηση του o οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές του καταστάσεις, την τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος και την δήλωση στοιχείων ακινήτων. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο.

Τι ισχύει για την παύση πληρωμών;

Ο οφειλέτης που υπάγεται στις διατάξεις για την πτώχευση μικρού αντικειμένου θεωρείται ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, και υπό την προϋπόθεση ότι η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση του είναι άνω των 30.000€. Ακόμα, με βάση το άρθρο 77 παράγραφος 3 του νόμου 4738/2020 όταν την κήρυξη σε πτώχευση τη ζητά ο οφειλέτης, αρκεί και η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης για την κήρυξη της πτώχευσης.

Είμαι πιστωτής, τι μπορώ να κάνω;

Οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν κύρια παρέμβαση και να ζητήσουν την απόρριψη τα αίτησης του οφειλέτη. Άλλη δυνατότητα που τους δίνεται είναι να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση αν συμφωνούν με την αίτηση του οφειλέτη τους αλλά επιθυμούν το διορισμό συνδίκου. Στην περίπτωση αυτή αν ο πιστωτής υποδείξει ο ίδιος με την παρέμβασή του σύνδικο, ο υποδεικνυόμενος διορίζεται ως σύνδικος. Αν υπάρξουν πολλαπλές πρόσθετες συμβάσεις με υπόδειξη συνδίκου και από τους υπόλοιπους πιστωτές, τότε σύνδικος διορίζεται ο υποδεικνυόμενος από τον πιστωτή που σύμφωνα με τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας έχει την υψηλότερη απαίτηση.Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της αίτησης.

Τι ακολουθεί μετά την άσκηση κύριας παρέμβασης;

Εφόσον η κύρια παρέμβαση ασκηθεί εμπροθέσμως, κατατίθενται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαστικών εγγράφων. Με την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για αίτηση που υποβλήθηκε από πιστωτή ή εισαγγελέα πρωτοδικών οπότε και η αίτηση κοινοποιείται στον οφειλέτη εντός 15 ημερών,εντός 10 ημερών επιδίδεται στα υπόλοιπα διάδικα μέρη αντίγραφο της αίτησης πτώχευσης.Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα κενό στον νόμο, διότι δεν διευκρινίζει ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επίδοση, δηλαδή οι πιστωτές θα επιδώσουν την αίτηση πτώχευσης στον οφειλέτη που αυτός την υπέβαλλε; Ή ο οφειλέτης θα πρέπει να επιδώσει αυτός την αίτηση πτώχευσης σε όλους τους πιστωτές μετά την άσκηση παρέμβασης ενός εξ αυτών;

Τα διάδικα μέρη θα πρέπει εντός 60 ημερών να καταθέσουν τις προτάσεις τους και το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων στο αρμόδιο δικαστήριο. Έπειτα, τους παρέχεται πρόσθετη προθεσμία 5 ημερών για κατάθεση τυχόν προσθήκης αντίκρουσης. Μετά την πάροδο και της προθεσμίας αυτής και εντός 2 μηνών το δικαστήριο εκδίδει απόφαση. Εφόσον, το δικαστήριο κηρύξει την πτώχευση ορίζει τον εισηγητή και τον σύνδικο και προσδιορίζει και την ημερομηνία παύσης πληρωμών.Αν μετά την πάροδο 1 έτους από την κήρυξη της πτώχευσης δεν έχει περατωθεί η διαδικασία ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλλει στον εισηγητή έκθεση στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Αν η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη τότε ο εισηγητής τον αντικαθιστά.

Ποιος είναι ο ρόλος του εισηγητή;

Ο εισηγητής είναι αυτός που εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση της πτώχευσης θα διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και θα προσδιορίσει την ημέρα παύσης πληρωμών. Επίσης, έχει την δυνατότητα να διορίσει νέο σύνδικο μετά την παραίτηση του υπάρχοντος ή και να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος που συνίσταται, ιδίως, σε σοβαρή παράβαση αυτού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω μη εκπλήρωσης αυτών. Ο εισηγητής είναι αυτός που αποφαίνεται και για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών.

Οι ρυθμίσεις για την πτώχευση μικρού αντικειμένου ενδιαφέρουν και περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των φυσικών προσώπων που θέλουν να κηρυχθούν σε πτώχευση. Η πτώχευση είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία που ορίζει την περιουσιακή και οικονομική τους κατάσταση με μεγάλες συνέπειες στη ζωή των ατόμων, καθώς η πτώχευσή τους συνεπάγεται την απώλεια της κύριας κατοικίας τους. Η μόνη εξαίρεση είναι οι «ευάλωτοι οφειλέτες» για τους οποίους υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις που μεταξύ άλλων προβλέπουν την μεταβίβαση της κύριας κατοικίας τους για 12 έτη στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης με δικαίωμα επαναγοράς της (μπορείτε να δείτε και σχετικό άρθρο στη σελίδα μας). Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί να υπάρχει η κατάλληλη συμβουλευτική και καθοδήγηση προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη. Χρειάζεται να έχετε ένα σοβαρό, έγκυρο δικηγόρο γνώστη του αντικειμένου της πτώχευσης για να σας εκπροσωπήσει με επάρκεια στη διαδικασία. Το γραφείο μας παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημά σας.

Scroll to Top