Πτωχευτικός Νόμος: Ποιους Συμφέρει

Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος (4738/2020) ορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της πτώχευσης και διακρίνει και την πτώχευση μικρού αντικειμένου (μπορείτε να βρείτε σχετικό άρθρο στη σελίδα μας). Αν και τα περισσότερα φυσικά πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις για την πτώχευση μικρού αντικειμένου, παρουσίαζουν ενδιαφέρον και οι ρυθμίσεις για την πτώχευση μεγαλύτερων οντοτήτων.

Πτωχεύσεις και πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου;

Στον Πτωχευτικό Νόμο δεν ορίζεται ρητώς ποια είναι η πτώχευση μεγάλων οντοτήτων, αλλά στο άρθρο 78 παράγραφος 2 τίθενται τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί η πτώχευση μικρού αντικειμένου. Εξ αντιδιαστολής μπορούμε να ορίσουμε ποιες πτωχεύσεις δεν είναι μικρού αντικειμένου. Επομένως, πρόκειται για πτωχεύσεις όταν ΔΕΝ πληρούνται τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα κριτήρια: (Δηλαδή τα παρακάτω κριτήρια είναι για το χαρακτηρισμό μιας οντότητας ως πολύ μικρής και επομένως πρόκειται για πτώχευση μικρού αντικειμένου βλ νόμος 4308/2014 άρθρο 2)

Α) Το σύνολο του ενεργητικού / των περιουσιακών στοιχείων του δεν υπερβαίνει τις 350.000€ (ως αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα θεωρείται η φορολογητέα αξία με την οποία υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ)

Β) Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών είναι έως 700.000€

Γ) Ο μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι έως 10 άτομα και με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Ποια είναι η διαδικασία για την αίτηση πτώχευσης; Ποιος μπορεί να την κάνει; Ποια τα δικαιολογητικά;

            Αίτηση μπορούν να καταθέσουν ο οφειλέτης, ένας ή περισσότεροι πιστωτές του, καθώς και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο αιτείται η πτώχευση και σε περίπτωση που έχει βρεθεί σύνδικος περιλαμβάνονται τα στοιχεία του συνδίκου μαζί με σχετική έγγραφη δήλωση αυτού ότι αποδέχεται τον διορισμό και ότι δεν υπάρχουν κωλύματα, διαφορετικά, αν δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση συνδίκου, στην αίτηση περιλαμβάνεται σχετική δήλωση περί μη ανεύρεσης.

Με την αίτηση κατατίθενται και βεβαίωση οφειλών προς το Δημόσιο από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και οι χρηματοοικοομικες καταστάσεις του οφειλέτη για την τελευταία χρήση αν συντάσσει τέτοιες αλλιώς την τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, δήλωση των ακινήτων του, κατάσταση των πιστωτών του και κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηρίοτητα εφόσον υπάρχει. Δεδομένου ότι η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά αρκεί η υποβολή ηλεκτρονικών αντιγράφων των παραπάνω δικαιολογητικών. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά δημοσεύονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (άρθρο 79 ΠτΚ).

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

            Μετά την κατάθεση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος συζήτησης αυτής. Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των συμφερόντων του ή βρίσκεται η κύρια κατοικία του φυσικού προσώπου που δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα (άρθρο 78 παρ. 1 ΠτΚ). Αφού έχει οριστεί δικάσιμος, κλητεύονται ο οφειλέτης και ένας ή περισσότεροι πιστωτές

Είμαι πιστωτής, πως μπορώ να προστατευθώ μετά την υποβολή της αίτησης;

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ΠτΚ ύστερα από αίτηση των πιστωτών, το δικαστήριο μπορεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να διατάξει τη λήψη προληπτικών μέτρων, με σκοπό να αποτραπεί η επιζήμια μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη. Η αίτηση των πιστωτών συζητείται στο αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο κατόπιν κλήτευσης του οφειλέτη. Ο δικαστής μπορεί μεταξύ άλλων να απαγορεύσει την διάθεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, αλλά και να αναστείλει τις ατομικές διώξεις πιστωτών προς τον οφειλέτη.

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή της αίτησης;

Μετά την υποβολή της αίτησης τόσο ο οφειλέτης όσο και οι πιστωτές θα πρέπει να αναμένουν την απόφαση. Σε περίπτωση που το αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις της αίτησης τότε την απορρίπτει.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, τότε κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη, διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης, ορίζει ημερομηνία παύσης πληρωμών και σφραγίζει την πτωχευτική περιουσία. Κατά της απόφασης αυτής είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής, έφεσης και αναίρεσης. Επιπλέον, υπάρχει και δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση.

Με την έκδοση της απόφασης περατώνεται  και η πτώχευση;

Η διαδικασία της πτώχευσης είναι περίπλοκη υπόθεση και απαιτεί χρόνο. Η έκδοση της απόφασης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας χρονοβόρας διαδικασίας μέχρι να επέλθει η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της απόφασης και εντός 24 ωρών ο σύνδικος της πτώχευσης σφραγίζει την πτωχευτική περιουσία (άρθρο 87 παρ. 1 ΠτΚ). Εντός 3 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης γίνεται και η αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών (άρθρο 153 ΠτΚ) και όταν παρέλθει το τρίμηνο αυτό ξεκινάει μια νέα προθεσμία 3 μηνών εντός της οποίας θα πρέπει να γίνει η επαλήθευση των απαιτήσεων που αναγγελθήκαν (άρθρο 155 παρ. 2 ΠτΚ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας και η διανομή στους πιστωτές.

Η πτώχευση είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να επέλθει ύστερα από την πάροδο μιας πενταετίας. Καθόλη την διάρκεια αυτής οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν σωστή καθοδήγηση, να γνωρίζουν τα επόμενα στάδια και να προετοιμάζονται καταλλήλως. Η διαδικασία είναι σημαντική τόσο για τον οφειλέτη ο οποίος βλέπει την περιουσία του να χάνεται όσο και για τον πιστωτή που επιθυμεί την ικανοποίηση του στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία πτώχευσης και τις ενδεχόμενες δικαστικές διαδικασίες που ενδεχομένως εκκινήσουν μετά την απόφαση πτώχευσης.

   

 

Scroll to Top