Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών με μεγάλη διαγραφή χρέους. Από το ποσό των 204.000 ευρω που όφειλε δανειολήπτρια θα καταβάλλει 80.000 ευρώ σε χαμηλές μηνιαίες δόσεις.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός 18/Φ 34/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών , με την παρουσία της Γραμματέως .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17-05-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Της αιτούσας , κατοίκου Αργυρουπόλεως Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της .

Η αιτούσα με την από 31-01-2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 33/1-2-2011, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης η αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια της αιτούσας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία , δήλωσε ότι παρίσταται δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ΄αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή παρά την κοινή ορολογική εκφορά των υποκειμένων της δίκης σε αμφισβητούμενη και εκούσια δικαιοδοσία, ο όρος «διάδικοι» στην τελευταία, ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια των τυπικώς μετεχόντων στη διαδικασία προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα ενδιαφερόμενα για την υπό έκδοση απόφαση πρόσωπα, εφόσον κατέστησαν υποκείμενα της δίκης τυπικά, δηλαδή με έναν από τους προβλεπόμενους στο νόμο τρόπους. Επίσης διάδικοι στην εκουσία δικαιοδοσία καθίστανται και ορισμένα πρόσωπα απευθείας από τυο νόμο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προστασία του δικαιώματος ακροάσεώς τους ή για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος για « εκ του νόμου διαδίκους»( βλ. Π Αρβανιτάκη Οι διάδικοι στην πολιτική και Διοικητική δίκη, 2005 σ. 135-136).

Επειδή κατά το άρθρο 3 του ν. 3869/2010 το αρμόδιο Ειρηνοδικείο δικάζει την αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, ενώ στο άρθρο 5 του ιδίου νόμου προβλέπεται η υποχρέωση κοινοποιήσεως της αιτήσεως για τη ρύθμιση των οφειλών εντός μηνός από την κατάθεσή της « στους πιστωτές» του αιτούντος, δηλαδή στα πρόσωπα εκείνα που συμμετείχαν στην υποχρεωτικώς προηγηθείσα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού. Οι πιστωτές αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία των εκ του νόμου διαδίκων, επομένως καθίστανται υποκείμενα της δίκης με μόνη την νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή τους, ανεξαρτήτως αν εν τέλει συμμετείχαν ή όχι στη διαδικασία. Η υποχρέωση κλητεύσεως των συγκεκριμένων πιστωτών και η δι΄ αυτής απόκτηση της ιδιότητος του διαδίκου καλύπτει και το στοιχείο της αντιδικίας , που εξ ορισμού συνοδεύει την αίτηση για ρύθμιση των οφειλών ως μη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας. Επομένως, παρέλκει η ανάγκη να στραφεί η αίτηση του άρθρου 4 ν. 3869/2010 εναντίον συγκεκριμένων καθών.

Αρκεί η κατάθεση της αιτήσεως μόνον με το όνομα του αιτούντος, η δεδομένη δε αντιδικία θα δημιουργηθεί, αφού έτσι ο νόμος ορίζει, με την κλήτευση των συμμετεχόντων στην αποτυχημένη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού πιστωτών ( Π. Αρβανιτάκης Η Εκουσία Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Η κλήτευση αυτή τεκμαίρεται εάν οι αναφερόμενοι πιστωτές ενταχθούν και συμμετάσχουν στην υπό του νόμου διαγραφόμενη διαδικασία και παραστούν κατά την επ΄ακροατηρίου διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω αναγραφόμενη πιστώτρια καθίσταται υποκείμενο της παρούσας δίκης κέκτηται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα και υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

Επειδή κατά την κρινόμενη αίτησή της και κατ΄ορθήν εκτίμησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί την διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της πιστώτριάς της, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση, Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας 9 άρθ. 3. 3869/2010).Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθ. 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού ( βλ. την από 31-1- 2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών καθώς και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) της πιστώτριας και των απαιτήσεως κατά κεφάλαιο , τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών 9 άρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010).Η αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ.. 1 Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας – καθ΄ης Τράπεζας.

Επειδή η καθ΄ης, με προφορική δήλωσή της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις της, πρότεινε την ένσταση απαραδέκτου ασκήσεως της ενδίκου αιτήσεως, για τον λόγο ότι το αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την ίδια δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της κρινόμενης αίτησης, αλλά σε προγενέστερο χρόνο. Η ένσταση αυτή τυγχάνει νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Επειδή η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού ανάγεται από τον νομοθέτη σε μία βασική προυπόθεση της αιτήσεως του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή από τα χρέη. Χωρίς τέτοια προηγούμενη προσπάθεια είναι απαράδεκτη η αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο για ρύθμιση και απαλλαγή από τα χρέη. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να αποτύχει και τούτο να βεβαιώνεται σε γραπτό κείμενο από τον φορέα ή τον δικηγόρο που μεσολάβησε στην προσπάθεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, τότε ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο αίτηση για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή από τα χρέη εντός εξαμήνου από την αποτυχία. Λαμβανομένου υπόψιν ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη ημερομηνία ενάρξεως της οριζομένης εκ του νόμου εξάμηνης προθεσμίας , θεωρείται ότι το εξάμηνο αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που φέρει η βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση η βεβαίωση φέρει ημερομηνία 31-3-2011, ενώ η κρινομένη αίτηση ασκήθηκε στις 2-3-2011, εντός της υπό του νόμου τασσομένης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η σχετική ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.

Επειδή από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας ( η καθ΄ης δεν εξέτασε μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι , αποδείχθησαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, κάτοικος Αθηνών, είναι έγγαμος και μητέρα τέκνων, εκ των οποίων τα τρία (3) ανήλικα , ηλικίας 17, 16, 7 και ένα ενήλικο ηλικίας 21 ετών, διαμένουν μαζί με την ίδια και τον σύζυγό της Η αιτούσα δεν εργάζεται, ούτε εργάστηκε κατά το παρελθόν, αν και καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση εργασίας, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ ( βλ. σχετ. έγγραφο), ενώ το μοναδικό ατομικό της εισόδημα είναι το επίδομα πολυτέκνου , το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 220, 72 ευρώ μηνιαίως ( βλ. σχετ. έγγραφο). Ο σύζυγός της εργαζόταν στην ως προσωπικό από τον Ιούνιο του έτους 1995 έως 15-12-2009 οπότε και διεγράφη από τη δύναμη του προσωπικού της εταιρείας σε εφαρμογή του αρ. 14 ΑΝ 3429/05 και τις διατάξεις του Ν. 3717/2008, ενώ ήδη είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει σύνταξη 1758,78 ευρώ το μήνα και συνεισφέρει με αυτές τις αποδοχές του στις οικογενειακές ανάγκες, καλύπτοντας το σύνολό τους. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ιδίας της αιτούσας και της οικογένειάς της ανέρχεται σε 1400 ευρώ, λαμβανομένου υπόψιν ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα, καθότι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια. Περί των ανωτέρω, κατέθεσε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ο σύζυγος της αιτούσας κατά την εξέτασή του ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου ( βλ. πρακτικά ). Η αιτούσα έλαβε στις 31- 5- 2007 από την καθ΄ης, δυνάμει των με αριθμ. 2575399620, 2575295020 και 2575431120 δανειακών συμβάσεων, δύο στεγαστικά και ένα καταναλωτικό δάνειο ύψους 22.000 ευρώ, 110.000 και 55.000 ευρώ αντιστοίχως, τα οποία έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες εξώδικες καταγγελίες της καθ΄ης. Ήδη το σύνολο της οφειλής της αιτούσας ανέρχεται σε 204.464, 06 ευρώ( 23.182,05+ 121.717, 18 + 59.569, 83), συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. Σημειωτέον ότι και στις τριες δανειακές συμβάσεις της καθής η Τράπεζα έχει εμπράγματη εξασφάλιση, ενώ εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο είναι ο σύζυγος της αιτούσας.

Περαιτέρω, η αιτούσα είναι κυρία ενός διαμερίσματος , το οποίο απέκτησε με γονική παροχή από τον πατέρα της , δυνάμει του υπ΄αριθμ. 110216/1980 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών , νομίμως μεταγεγραμμένο ( τ. 159, αρ. 210), εμβαδού 130 τ.μ, που βρίσκεται στον α΄όροφο της κειμένης στην Αττικής και επί της οδού οικοδομής, το οποίο και αποτελεί την κύρια κατοικία της ιδίας και της οικογένειάς της. Η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού, λαμβανομένων υπόψιν των σημερινών συνθηκών, ανέρχεται στο ποσό των 180.000 ευρώ. Η αιτούσα, με την πρόταση εκκαθάρισης που υπέβαλλε, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω κατοικία της. Από τα ανωτέρω στοιχεία κρίνεται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της, τα δε εισοδήματά της δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των χρεών της. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν τα πάσης φύσεως εισοδήματα της αιτούσας και τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου της, την υποχρεώνει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Ενόψει των ανωτέρω στοιχείων, η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο ανάλογα με το ύψος των δανειακών της συμβάσεων. Ειδικότερα για την με αριθμ. 2575399620 σύμβαση στεγαστικού δανείου , ύψους 23.182,05 ευρώ, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 11,338% της συνολικής της οφειλής, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το ποσό των 24, 95 ευρώ μηνιαίως, για την με αριθμ. 2575295020 σύμβαση στεγαστικού δανείου , ύψους 121.717,18 ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στο 59, 5218% της συνολικής οφειλής της αιτούσας , αυτή πρέπει να καταβάλει ποσό 131,38 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών και για την με αριθμ. 2754077920 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ύψους 59. 569, 83 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 29,134% της συνολικής απαίτησης, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 64,31 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών.

Περαιτέρω δεν κρίνεται απαραίτητη, προς μερική εξόφληση των οφειλών της αιτούσας, η εκποίηση ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου , τύπου ROVER 414 SI, πρώτης κυκλοφορίας 20-06-1996, 10 ph, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην αιτούσα, καθότι δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία και αφετέρου κρίνεται ότι είναι απαραίτητο για της μετακινήσεις της πολυμελούς οικογένειάς της αιτούσας, αφού αποτελεί και το μοναδικό μεταφορικό της μέσον.

Το διαμέρισμα που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία της αιτούσας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση . Στο συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκαν δάνεια που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και είναι βεβαρημένο με 2 προσημειώσεις υποθήκης ύψους 132.000 και 22.000 ευρώ, ήτοι σύνολο 154.000, ενώ η συνολική διάρκεια εξόφλησής του είχε καθοριστεί σε 35 έτη, από τα οποία παρήλθαν ήδη τα 4 ( 31-5-2007) ημερομηνία υπογραφής συμβάσεως στεγαστικού δανείου). Η εμπορική του αξία, ανέρχεται με τις σημερινές συνθήκες στο ποσό των 180.000 ευρώ. Αφού συνεκτιμηθεί ότι ένα μικρό μόνο μέρος των οφειλών της αιτούσας θα καλυφθεί από τις μηνιαίες καταβολές της επί τετραετία, η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της καθ΄ης δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της, πρέπει να ανέλθει σε 60.000 ευρώ( δηλαδή στο 1/3 της αποδειχθείσης εμπορικής της αξίας) και η περίοδος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε είκοσι (20) έτη. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα, στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης , θα ανέρχεται σε 250 ευρώ μηνιαίως( 60.000: 240(20x 12 μήνες) + 250), οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται την 1-7-2013,δηλαδή μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής , καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας δύο ετών.

Ειδικότερα η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει για το πρώτο δάνειο και για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, το ποσό των 28,35 ευρώ (250×23.182,05: 204,469,06= 28,35) για το δεύτερο δάνειο και για χρονικό διάστημα 2 0 ετών , το ποσό των 148,83 ευρώ (250×121.717,18: 204,469,06= 148,43) και για το τρίτο δάνειο και για χρονικό διάστημα 20 ετών το ποσό των 72,84 ευρώ (250×59569,83: 204,469,06=72,84).

Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες , το δε επιτόκιό τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στη δανειακή σύμβαση που κατήρτισε η αιτούσα με την καθ΄ης και χωρίς ανατοκισμό.

Κατόπιν τούτου , η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της δανείστριας-καθ΄ης, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση, θα επέλθει κατά το νόμο ( άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη όμως της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας της καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Το ακίνητο της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι της πιστώτριας τράπεζας- καθ΄ης και μετά το πέρας της τετραετίας.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ΄αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς την καθ΄ης στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά (20.447) ευρώ, συνολικώς διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των δανειακών συμβάσεων ως εξής: η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο ανάλογα με το ύψος των δανειακών της συμβάσεων. Ειδικότερα για την με αριθμ. 2575399620 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών (23.182,05), ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 11,338% της συνολικής της οφειλής, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το ποσό των είκοσι τεσσάρων ευρώ και εννενήντα πέντε λεπτών (24,95) μηνιαίως, για την με αριθμ. 2575295020 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους εκατόν είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (121.717,18) ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στο 59,5285 της συνολικής οφειλής της αιτούσας, αυτή πρέπει να καταβάλει ποσόν εκατόν τριάντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (131,38) μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών και για την με αριθμ. 2754077920 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (59.569,83), που αντιστοιχεί στο 29,134% της συνολικής απαίτησης, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (64,31) μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών, οι οποίες δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός , αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως.

 ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ευρισκόμενο στον ά όροφο της κειμένης στην Αττικής και επί της οδού οικοδομής ακίνητο, εμβαδού 130 τ.μ, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας και

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από την αιτούσα για την αμέσως παραπάνω αιτία συνολικό ποσό σε εξήντα χιλιάδες ( 60.000) ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν από την 1-7-2013 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός και θα διαρκέσουν επί μία εικοσαετία και ειδικότερα θα καταβάλλει για το πρώτο δάνειο και για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, το ποσό των είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (28,35) , για το δεύτερο δάνειο και για χρονικό διάστημα 20 ετών , το ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (148,83) ευρώ και για το τρίτο δάνειο και για χρονικό διάστημα 20 ετών το ποσό των εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (72,84).

Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιό τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στην δανειακή σύμβαση που κατήρτισε η αιτούσα με την πιστώτρια τράπεζα- καθ΄ης και χωρίς ανατοκισμό.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό τους στις 1 Ιουλίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top