Αριθμός 613/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χαλκίδας ………………….. και τη Γραμματέα ……………………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Ε.Μ., κατοίκου Ερέτριας Ευβοίας, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της …………., συμπαρισταμένης και της ασκούμενης ……..

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 5 Ν.3869/2010 και 748παρ.2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ….., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ….., 2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ….. , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ….., 3. Της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία …… που εδρεύει στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας, έχει νόμιμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα και διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της ……., 4. Της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία …. που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και έχει εγκαταστήσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα με το διακριτικό τίτλο …… και ….., ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …., νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της ……, 5. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ……, πρώην …., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε, 6. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ….., που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (Αθήνα, με Α.Μ του ΥΑ 51458/06/Β/02/8), νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ……., 7. Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ….. 8. Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ….., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ……, 9. Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία ……, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της …., 10. της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ….. που εδρεύει ….., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά του ……. δυνάμει του υπ’ αριθ. 38455/9/5/2011 πληρεξουσίου της Συμβ/φου Αθηνών Αριστειδούλας Μεταξά – Χατζάκη, 11. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ….., που εδρεύει στο ……. και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, Καλλιθέα Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε, 12. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ….. και το διακριτικό τίτλο ……. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της ……, 13. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία …….που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …….

Η αιτούσα με την από 5-4-2011 αίτησή της, που κατέθεσε νόμιμα στο Δικαστήριο τούτο και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο εκούσιας δικαιοδοσίας με αριθμ. εκθ. καταθ. 15/2011 και αριθμό πινακίου 3, ζήτησε τα όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για την αίτηση αυτή, με την υπ’ αριθμ. 3/22-3-2011 πράξη του Ειρηνοδίκη, ορίστηκε ημέρα συζήτησης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …….., με αριθμούς 2543Γ’ και 2544Γ728-4-2011, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στις πιστώτριες τράπεζες με την επωνυμία ………., αντίστοιχα. Κατ’ αυτήν οι τελευταίες δεν εμφανίσθηκαν και πρέπει να δικαστούν ερήμην, σαν να ήταν παρούσες (άρθρο 754 § 2 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με την αληθή έννοια του άρθρου 1 ΕμπΝ, κατά το οποίο «έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία» ως στοιχείο της έννοιας του εμπορίου, απαιτείται, πλην άλλων, η άσκηση των εμπορικών πράξεων να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα, δηλ. με σειρά ομοειδών πράξεων κατά συνήθεια και όχι κατά κύριο επάγγελμα (ΑΠ 708/1986 ΕΕμΔ 1987,547, Ε. Θεσ. 61/1991 Αρμ. 1991.679, ΕΑ 953/2001 ΔΕΕ 2001.594). Οι πράξεις αυτές ορίζονται στα άρθρα 2,3 και 8 του ΒΔ/τος 2/14.5.1835 «περί αρμοδιότητας των Εμποροδικείων» καθώς και σε άλλες διατάξεις (ΑΠ Ολ 5/1996 ΕλΔ 37.1046). Σ’ αυτές δεν περιλαμβάνονται και η άσκηση απλώς ελευθέρου επαγγέλματος και δη της διατήρησης και εκμετάλλευσης κομμωτηρίου (6λ. ad hoc και ΜΠΠειρ. 158/1995 ΔΕΕ 1995.783).

Η αιτούσα, κομμώτρια, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους, από το Δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 3 του ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της δε έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 § 2 του ν 3869/2010 περί αποτυχίας, της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 31-1-2011 βεβαίωση της δικηγόρου …..) και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε όχι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 § 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 § 1 του ν. 3869/2010 είναι ορισμένη και νόμιμη, στηρίζομενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου νόμου, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και στην ουσία της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας στο ακροατήριο, που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής: Η αιτούσα ……., κάτοικος Ερέτριας, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Τούτο οφείλεται στη μείωση της πελατείας της ως κομμώτριας και συνεπώς της μείωσης του εισοδήματός της, ένεκα και της οικονομικής κρίσης που ενέσκυψε, συνδυαζόμενη και με την εμφάνιση προβλήματος στην υγεία της (αυχενικό — μέση). Ο ισχυρισμός ειδικότερα της ….. περί δόλιας χρεοκοπίας της και δη για κατασπατάληση ποσού 81.212 €, που της δόθηκε, για να καταθέσει στην ……, δεν απεδείχθη και πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος (Βλ. το 01481.25/5/2007 γραμμάτιο καταθέσεως). Πιστωτές της είναι: 1) ….. προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 163.541,83 €. 2) …., προς την οποία το χρέος ανέρχεται στο ποσό των 290.337,80 €. 3) ….. προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 12.545,38 €, 4) …. προς την οποία τo χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 18.031,05 €. Ο ισχυρισμός της εν λόγω πιστώτριας όχι μέρος μόνο του χρέους είναι ληξιπρόθεσμο και όχι ολόκληρο, με αποτέλεσμα η αίτηση ως προς το τελευταίο να είναι απαράδεκτη, είναι νομικά αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι αν μερικές μόνο οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες πληρούται η προϋπόθεση του νόμου (άρθρο 1) και το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών, ακόμη και αυτών που δεν έληξε η προθεσμία εκπλήρωσης. 5) …. προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 6.668,96 €, 6) …., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 7.730,90 €, 7) …., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 17.556,49 €, 8) ….., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 7.187,00 €, 9) …., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 24.796,83, 10) …., προς την οποία το χρέος ανέρχεται στο ποσό των 18.779,75, 11) ….. προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 3.886,55 €, 12) ……, προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 15.291,00 € και 13) …., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 5.567,33 €. Συνολικά οι οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 591.920,87 €. Η αιτούσα διατηρεί και εκμεταλλεύεται κομμωτήριο, ως κομμώτρια, το δε εισόδημά της απ’ αυτό ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 1.300 €. Είναι διαζευγμένη, χωρίς τέκνα. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανήσει μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 600 €. Περαιτέρω είναι κυρία: 1) ενός διαμερίσματος, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 228/1000 στη θέση ….., 2) ενός αγρού 4.000,26 τ.μ. στη θέση ….. Η εμπορική αξία του πρώτου, που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία της και ζήτησε την εξαίρεση από την εκποίησή της, ανέρχεται στο ποσό των 220.000 € και του δευτέρου στο ποσό των 150.000 €. Αυτό δεν είναι επαρκές για την ικανοποίηση των πιστωτών της και το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα 4 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 700 €, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της. Ειδικότερα: στον πρώτο πιστωτή 193,40 €, στο δεύτερο πιστωτή 343,35 €, στον τρίτο πιστωτή 14,84 €, στον τέταρτο πιστωτή 21,32 €, στον πέμπτο πιστωτή 7,89 €, στον έκτο πιστωτή 9,14 €, στον έβδομο πιστωτή 20,76 €, στον όγδοο πιστωτή 8,50 €, στον ένατο πιστωτή 29,32 €, στο δέκατο πιστωτή 22,20 €, στον ενδέκατο πιστωτή 4,60 €, στον δωδέκατο πιστωτή 18,00 € και στον δέκατο τρίτο πιστωτή 6,58 €. Συνολικά με την παραπάνω ρύθμιση θα εξοφληθεί ποσό 33.600 € από το συνολικό ποσό των οφειλών της. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση του πιο πάνω αγρού της, καθόσον κρίνεται, εν όψει και της μεγάλης αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών της (άρθρο 9 § 1 του νόμου). Μη υπαρχούσης δε στο ν. 3869/2010 ειδικής ρύθμισης της διαδικασίας εκποίησης, με βάση τη διάταξη του άρθρου 15 αυτού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής, ο οποίος, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 § 1 εδ. 3 του ν.3869/2010), θα έχει ως έργο την εκποίηση του πιο πάνω αγρού υπό τις παρακάτω διατυπώσεις: Θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμ/φου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενης στην αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί εντός έξι μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της τοποθεσίας του ακινήτου και στο δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζόμενου, την τιμή της πρώτης προσφοράς και το χρόνο και τόπο, κατά τον οποίο θα διενεργηθεί πλειστηριασμός. Το συνολικό ποσό που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα διανεμηθεί στους δανειστές της αιτούσας βάσει πίνακα διανομής που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, λαμβάνοντας υπόψη και τα (τυχόν) προνόμια των απαιτήσεών τους, κατά τους ορισμούς του άρθρου 9 § 1 χου ν.3869/2010. Περαιτέρω και επειδή και από την εκποίηση του αγρού της δεν θα ικανοποιηθούν οι οφειλές τους και δεδομένου όχι η αιτούσα ζήτησε την εξαίρεση της εκποίησης του πρώτου ακινήτου της (διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο), που αποτελεί τη μοναδική κύρια κατοικία της, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένου κατά 50%, πρέπει το Δικαστήριο να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της με βάση την εξαίρεση αυτή, κατ’ άρθρο 9 § 2 του νόμου. Το συγκεκριμένο ακίνητο αποκτήθηκε με δάνειο που δεν έχει εξοφληθεί ακόμη και είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια: 1) υπέρ της …. (προσημείωση υποθήκης) ποσού 228.000,63 € και 2) υπέρ της ….. (υποθήκη ποσού 176.250 €). Το υπόλοιπο του δανείου για την πρώτη πιστώτρια ανέρχεται στο ποσό των 198.922,36 € και η συνολική διάρκεια εξόφλησής του έχει καθοριστεί σε 25 έτη και για τη δεύτερη στο ποσό των 131.017,83 € και η συνολική διάρκεια εξόφλησής του είχε καθοριστεί σε 25 έτη. Η ικανοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων των πιστωτών της δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της πρέπει να ανέλθει σε 187.000 € (85%) και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε είκοσι (20) έτη. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 300 € μηνιαίως για το πρώτο έτος και σε 804,38 € για τα επόμενα έτη, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται την 1-12-2014, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών, με προνομιακή ικανοποίηση των πιο πάνω πιστωτριών τραπεζών. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτόν τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιό τους ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής, όπως αυτή προσδιορίζεται στη δανειακή σύμβαση, που κατήρτισε η αιτούσα με τις εν λόγω πιστώτριες τράπεζες. Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 § 1 ν. 3869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί τετραετία και την πραγματοποίηση των καθορισμένων για τη διάσωση της κατοικίας της; καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010), ούτε παράβολο ερημοδικίας εφόσον δεν προβλέπεται άσκηση ανακοπής κατά της απόφασης αυτής (άρθρο 14 του ίδιου νόμου).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των τραπεζικών εταιριών με την επωνυμία …. και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς του πιστωτές της σε επτακόσια (700) ευρώ, διανεμόμενες μεταξύ τους όπως ειδικότερα προσδιορίστηκε στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Ορίζει εκκαθαριστή της περιουσίας της αιτούσας τη δικηγόρο Χαλκίδας …., το έργο του οποίου προσδιορίστηκε στο σκεπτικό.

Διατάσσει την δια δημοσίου ενώπιον συμ/φου πλειστηριασμό και υπό τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό την εκποίηση του ακινήτου που περιγράφεται σ’ αυτό.

Εξαιρεί από την εκποίηση το ευρισκόμενο στη θέση ….. διαμέρισμα της αιτούσας, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 228/1000.

Καθορίζει το καταβλητέο από την αιτούσα για την αιτία αυτή ποσό σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες ευρώ (187.000 €), που θα πληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις ύψους τριακοσίων ευρώ (300 €) για το πρώτο έτος και οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (804,38 €) για τα επόμενα έτη, οι οποίες θα αρχίσουν από την 1-12-2014, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κατά μήνα και θα διαρκέσουν επί μία 20ετία, με προνομιακή ικανοποίηση των δύο πρώτων των καθών.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Χαλκίδα στις 18 Νοεμβρίου 2011.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top