ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Τόπος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 4747

Ετος:2012

 

Περίληψη

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών -. Αρκεί για την πληρότητα της κατ’ άρθρο 4 § 2 ν.3869/2010 υπεύθυνης δήλωσης η παραπομπή στο περιεχόμενο της αίτησης και η μη αναφορά σε αυτήν των περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων του οφειλέτη. Η μεταβίβαση, με γονική παροχή, της ψιλής κυριότητας του μοναδικού ρευστοποιήσιμου ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη καταδεικνύει το δόλο του τελευταίου και αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Απορρίπτει αίτηση.

 
Κείμενο Απόφασης

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

(Τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας)

Αριθ. 4747/2012

 

(…) Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της υποβληθείσας από την αιτούσα υπεύθυνης δήλωσης, είναι πλήρες, καθώς δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή της είναι ακριβή και αληθή, στην αίτησή της δε αναφέρονται τόσο τα εισοδήματά της, όσο και οι πιστωτές της και οι απαιτήσεις τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, και συνεπώς, κρίνεται απορριπτέος ο σχετικός ισχυρισμός της πέμπτης πιστώτριας περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης λόγω ελλιπούς περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης (…).

(…) Η αιτούσα είχε στην αποκλειστική της κυριότητα ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο οικοδομής επί της οδού … στον συνοικισμό …, εμβαδού καθαρού 41 τ.μ., το οποίο απέκτησε από αγορά δυνάμει του υπ’ αριθ. ** πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κ.Σ.-Κ.****, που νόμιμα μεταγράφηκε. Την ψιλή κυριότητα του εν λόγω διαμερίσματος, η αιτούσα, μεταβίβασε δυνάμει του υπ’ αριθ. … συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Π.Π.-Μ.**, σύμφωνα με το άρθρο 1509 του ΑΚ, στην θυγατέρα της Κ.Ν.**, παρακρατώντας η ίδια (αιτούσα) εφ’ όρου ζωής την επικαρπία. Το γεγονός ότι, όπως η αιτούσα ισχυρίζεται, αυτή η μεταβίβαση αποκλειστικό σκοπό είχε την οικονομική εξασφάλιση της κόρης της αλλά και την έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης της και της ευγνωμοσύνης της προς σ’ αυτή για την αφοσίωσή της σε όλη τη διάρκεια της ζωής της και ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε τη βλάβη των δανειστών, ούτε την εκπλήρωση από τον οφειλέτη των ηθικών υποχρεώσεών του έναντι των νομικών (βλ. ΕφΘ 964/2006 Αρμ 2007. 708, ΕιρΑθ 131/2011 αδημ.). Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την ανωτέρω μεταβίβαση αποσκοπούσε δολίως στη μη ικανοποίηση έστω και μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών της, οι οποίοι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν στην περίπτωση ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Όπως άλλωστε η ίδια η αιτούσα αναφέρει στην αίτησή της, και αποδεικνύεται, μοναδικό άλλο περιουσιακό της στοιχείο είναι ποσοστό 37,5% ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.193 τ.μ., στην περιοχή … Ν. Ημαθίας, το οποίο όμως εξαιτίας δικαστικών διεκδικήσεων και αξιώσεων μεταξύ των ιδιοκτητών, δεν προσφέρεται για ρευστοποίηση. Όπως αποδείχτηκε από την τρίτη πιστώτρια ΤΡΑΠΕΖΑ **, το αναφερόμενο παραπάνω υπ’ αριθ. συμβάσεως ** καταναλωτικό δάνειο εκταμιεύτηκε την 22.2.2010, ήτοι ενάμισι περίπου μήνα πριν τη μεταβίβαση του περιουσιακού της στοιχείου, ενώ η αιτούσα σταμάτησε να το εξυπηρετεί τον Αύγουστο του 2010, ήτοι τρεις περίπου μήνες μετά τη μεταβίβαση (βλ. προσκομιζόμενη καρτέλα κίνησης δανείου). Επίσης, από τις προσκομιζόμενες με ημερομηνία 17.9.2010 βεβαιώσεις οφειλών της αιτούσας προς την όγδοη των καθ’ ων, προκύπτει ότι ο λογαριασμός του δανείου που έλαβε από αυτή κατά τα ανωτέρω, πέρασε σε οριστική καθυστέρηση την 13.5.2010 εμφανίζοντας ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 15.598,92 ευρώ, ενώ ο λογαριασμός της πιστωτικής της κάρτας πέρασε σε οριστική καθυστέρηση στις 15.5.2010, εμφανίζοντας ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 1.450,97 ευρώ. Κατόπιν τούτων, ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι η αιτούσα δολίως περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος και, ακολούθως, ν’ απορριφθεί η αίτηση. (…).

 

Scroll to Top