Ο νόμος 3869/2010 ρητώς εξαιρεί τους εμπόρους. Η παρακάτω απόφαση αναπτύσσει όλο το συλλογισμό.

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών ,με την παρουσία της Γραμματέως

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17-05-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

Της αιτούσας ……… κατοίκου Αθηνών, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της

Η αιτούσα με την από 31-01-2011 αίτησή της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 33/2011, ζήτησε , όσα αναφέρονται σε αυτή .

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές της απούσας δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής :

Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της

Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία, που δεν εμφανίσθηκε.

Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου

Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Το Δικαστήριο μετά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές, προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010, καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης, κατ’ άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ’ αυτήν, κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκεινται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις (βλ. Π. Αρβανιτάκη Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) .

Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 3.018γ/07-02-2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνου Π. Παντουβέρη, που προσκομίζει η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β’ του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ’ πρόσκληση , με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτριά της Τράπεζα με την επωνυμία Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες ( άρθρ. 754 παρ. 2 nap, 1 ΚΠολΔ ) .

Η αιτούσα , επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσης κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ 3 ν, 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 , περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 26-01-2011 βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών η καθώς και υπεύθυνη δήλωση της ιδίας (αιτούσας) για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία . Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στ τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της απούσας , ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών ( άρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010 ).

Η αίτηση , στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ιδίου νόμου . Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της απούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της .

Οι καθών η αίτηση- πιστώτριες τράπεζες , με προφορική δήλωσή τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις τους, πρότειναν την ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, για το λόγο ότι η αιτούσα διατηρεί την εμπορική της ιδιότητα . Η ένσταση αυτή τυγχάνει νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 «Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει , χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή». Σύμφωνα με το σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα , και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου . Προσθέτως , υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα , χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (άρθρ. 2 παρ. 3 του ΠτΚ). Από τη ρύθμιση του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007 ) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι . Σύμφωνα με το άρθρ. 1 του ΕμπΝ και ιη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις . Οι έμποροι επομένως — για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Διατάγματος περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνονται χάριν της εμπορίας του αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου . Γι’ αυτούς , σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών τους κατά τρόπο γενικό και μόνιμο ( παύση πληρωμών ) , ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΠτΚ και όχι αυτές του ν. 3869/2010 . Επομένως, κρίσιμο διάστημα για την εφαρμογή ή μη του νόμου , αποτελεί η ιδιότητα του αιτούντος οφειλέτη ως εμπόρου ή μη , βασικά , κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ν. 3869/2010 σελ. 39 ) .

Επειδή από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας ( οι καθών η αίτηση δεν εξέτασαν μάρτυρα ), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα ……………… του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, έχει γεννηθεί το έτος 1964, είναι διαζευγμένη και διαμένει μαζί με τον υιό της σε διαμέρισμα του τελευταίου . Η αιτούσα κατά το παρελθόν , διατηρούσε επιχείρηση φασόν επί της οδού ……… αρ….. στην Αθήνα, από το έτος 1985 (ημερομηνία ενάρξεως επιχειρήσεως 11-01-1985) μέχρι την 02-12-2010 , οπότε και υπέβαλε δήλωση διακοπής εργασιών, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 2-12-2010 βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ( βλ. σχετ. έγγραφο ), λόγω παύσης εργασιών . Παράλληλα, η αιτούσα διατηρούσε και επιχείρηση — λιανικό εμπόριο τυροπιτών και παρομοίων ειδών, επί της οδού …… στα την οποία αναγκάσθηκε να κλείσει στις 28- 07-2009, όπως προκύπτει από την από 07-10-2009 βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ Αθηνών .

Κατά το χρονικό διάστημα που κατατέθηκε η κρινομένη αίτηση η αιτούσα δεν εργαζόταν, πλην όμως βοηθούσε τον υιό της στο κρεοπωλείο που διατηρεί ο τελευταίος επί της οδού, σε μισθωμένο ισόγειο χώρο .

Πιστωτές της αιτούσας είναι οι :

, με συνολική απαίτηση ύψους 4.152,07 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένων και των τόκων ), που προέρχεται από πιστωτική κάρτα

, με συνολική απαίτηση ύψους 45.555,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων), που προέρχεται από την με αριθμ. 1010300015 / 13-04-2010 σύμβαση χορήγησης δανείου

, με συνολική απαίτηση ύψους 10.555,36 ευρώ, που προέρχεται από το με αριθμ. 73205013870 καταναλωτικό δάνειο

, με συνολική απαίτηση ύψους 6.035,09 ευρώ, που προέρχεται από το με αριθμ. 351059113 στεγαστικό δάνειο

, με συνολική απαίτηση 37.297,38 ευρώ , που προέρχεται από την με αριθμ. 1362969 δανειακή σύμβαση «δάνειο όλα σε ένα»

, με συνολική απαίτηση ύψους 22.844,66 ευρώ, που προέρχεται από την με αριθμ. 2157673 σύμβαση «δάνειο όλα σε ένα»

, με συνολική απαίτηση ύψους 33.250,79 ευρώ, που προέρχεται από την με αριθμ. 188357 σύμβαση στεγαστικού δανείου

, με συνολική απαίτηση ύψους 13.261,83 ευρώ, που προέρχεται από την με αριθμ. 166357 σύμβαση στεγαστικού δανείου.

Από τους ανωτέρω πιστωτές, ενυπόθηκοι είναι η , πλην όμως τα τρία στεγαστικά δάνεια ( των προαναφερομένων πιστωτικών ιδρυμάτων ) που φαίνεται να βαρύνουν την αιτούσα, κατά δήλωσή της καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στους οποίους τα μεταβίβασε το έτος 2002 και συγκεκριμένα από τους αδελφούς της (προσκομίζονται τα σχετικά συμβόλαια ). Επομένως το συνολικό ύψος των οφειλών της απούσας ανέρχεται σε 120.404.99 ευρώ ( 4.152,07 + 45.555,52 + 10.555,36+ 37.297,38 + 22.844,66 ) .

Περαιτέρω, σύμφωνα με το από 2-12-2010 έγγραφο της Δ.Ο.Υ Αθηνών, που αφορά τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αιτούσας, προκύπτει όχι η τελευταία για χρονικό διάστημα 25 ετών είχε την εμπορική ιδιότητα , δεδομένου ότι διατηρούσε την επιχείρηση φασόν επί της οδού στην Αθήνα .Συνεπώς, κατά τα αναφερθέντα ανωτέρω, οι οποιεσδήποτε συναλλαγές της αιτούσας έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 11-1-1985 ( ημερομηνία ενάρξεως επιχειρήσεως φασόν ) έως 2-12-2010 ( ημερομηνία διακοπής εργασιών της ως άνω επιχειρήσεως ) τεκμαίρεται ότι έγιναν χάριν της εμπορίας της . Επιπλέον από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες από την αιτούσα φορολογικές δηλώσεις των ετών 2008, 2009 και 2010 ( βλ. σχετ. έγγραφα ) προκύπτει ότι η αιτούσα δηλώνει εισοδήματα από «εμπορικές επιχειρήσεις » . Συνεπώς τα προς ρύθμισιν χρέη της χαρακτηρίζονται εμπορικά και ως εκ τούτου η αιτούσα, ως έχουσα την εμπορική ιδιότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3869/2010 .

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη . Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010 .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δευτέρας των καθών, κατ’ αντιμωλία δε των λοιπών διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στις 1 Ιουλίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top