ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης: 5 /2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Τριανταφυλλιά Στρατάκη και το Γραμματέα Δημήτριο Γριζάνο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 24 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος: του Ευάγγελου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός , ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του .

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της και 3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία που έχει την έδρα της στην Αθήνα, , και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών με την από 23-3-2011 αίτηση του, που απευθύνεται προς το δικαστήριο αυτό, που νόμιμα κατατέθηκε και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 21/23-3-2011 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητεί όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του ειδικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που είχαν καταθέσει.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τη με αριθμό 6514/12-4-2011 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας · του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μαρίας Μπρουζούκη, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία . Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, το Δικαστήριο, ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση του, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του απ’ αυτά.

Από τις μετέχουσες πιστώτριες η με την επωνυμία ισχυρίζεται ότι η κρινόμενη αίτηση είναι αόριστη, διότι δεν εξειδικεύεται στο υπό κρίση δικόγραφο το κόστος των βιοτικών αναγκών του αιτούντος. Ο προαναφερόμενος ισχυρισμός όμως είναι απορριπτέος, καθότι η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν καθιστά απορριπτέα ως απαράδεκτη την κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, διότι σ’ αυτή (αίτηση), πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη – φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτή (Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης, ο δε προσδιορισμός των βιοτικών αναγκών του αιτούντος αποτελεί αντικείμενο αποδεικτικής διαδικασίας. Περαιτέρω η μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία ισχυρίζεται ότι η υπό κρίση αίτηση είναι απαράδεκτη, διότι ο αιτών δεν της κοινοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του και β) σχέδιο διευθέτηση των οφειλών του, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι βάσιμος, καθότι στην υπό κρίση αίτηση, που έχει επιδοθεί στην πιστώτρια τράπεζα, επισυνάπτονται και αποτελούν ενιαίο περιεχόμενο με αυτή, τόσο η περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος όσο και κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων, όποτε η πιστώτρια έχει λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης οφειλών. Άλλωστε σύμφωνα με την τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (άρθρο 85 παρ. 3 του Ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170/5-8-2011), ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδίδει στους πιστωτές μόνον αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της αίτησης με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, χωρίς τη συγκοινοποίηση σχεδίου διευθέτησης οφειλών και κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, τα οποία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, πρέπει να περιέχονται στην αίτηση.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2020). Για το παραδεκτό της, έχει νομίμως προσκομισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προκύπτει από την από 16-3-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του η αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/ 2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και έχει προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του βλ. την από 24-6-2001 βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου τούτου), προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από το υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8 και 11 του ιδίου νόμου και πρέπει επομένως να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών του Ευάγγελου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός , είναι ετών 70, συνταξιούχος του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων από 1-8-2002 και έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του από τον Δεκέμβριο του 2008. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 ο αιτών εργαζόταν και εξυπηρετούσε τις οφειλές του, πλην όμως έκτοτε λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, εξαιτίας του οποίου υποβλήθηκε (αρχές 2009) σε επέμβαση (δεξ. θωρακοτομή), ενώ συνεχίζει να υποβάλλεται σε ειδικές θεραπείες και ιατρικές εξετάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του, έπαψε να εργάζεται, οπότε δημιουργήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες επιβαρύνονταν με τόκους υπερημερίας. Λόγω δε της ηλικίας του, του προβλήματος της υγείας του και της ιδιότητας του ως συνταξιούχου, η οικονομική κατάσταση του αιτούντος δεν έχει προοπτική βελτίωσης. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη (οι πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη των χρεών έγινε εντός του τελευταίου έτους), τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99). Α) Από την τράπεζα με την επωνυμία του χορηγήθηκαν 1) με την με αριθμό 4212362554 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 12-4-2011 το συνολικό ποσό των 229,94 ευρώ, 2) με την με αριθμό 4218416362 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 12-4-2011 το συνολικό ποσό των 767,26 ευρώ, 3) με την με αριθμό 4144523683 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 12-4-2011 το συνολικό ποσό των 4355,63 ευρώ, 4) με την με αριθμό 4917910007140233 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 12-4-2011 το συνολικό ποσό των 881,24 ευρώ και 5) με την με αριθμό 5278900086347411 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 12-4-2011 το συνολικό ποσό των 11.374,70 ευρώ, ήτοι στην προαναφερομένη τραπεζική εταιρεία οφείλει το συνολικό ποσό των 17.608,77 ευρώ. Η ως άνω τραπεζική εταιρεία με τις προτάσεις της ισχυρίζεται ότι ήδη όταν της κοινοποιήθηκε η υπό κρίση αίτηση, στις 12-4-2011, το συνολικό χρέος του οφειλέτη ανερχόταν στο ποσό των 19.156,25 ευρώ, πλην όμως δεν προσκομίζει νέα αναλυτική κατάσταση ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι η οφειλή του αιτούντος ανήλθε στις 12-4-2011 στο ως άνω ποσό, απορριπτόμενου συνεπώς ως αβάσιμου του ως άνω ισχυρισμού. Β) Από την τράπεζα με την επωνυμία του χορηγήθηκε με την με αριθμό 1096227 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης, στις 12-4-2011, το συνολικό ποσό των 2.407,04 ευρώ. Γ) Από την τράπεζα’ με την επωνυμία του χορηγήθηκε με την με αριθμό 4940410653032009 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης, στις 12-4-2011, το συνολικό ποσό των 3.019,84 ευρώ, Το συνολικό ύψος των παραπάνω οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 23.035,65 ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν πιστωτές εμπραγμάτως ασφαλισμένοι. Περαιτέρω ο αιτών είναι έγγαμος και η σύνταξη του, που αποτελεί το μοναδικό εισόδημα του, είναι 865,24 ευρώ μηνιαίως όπως προκύπτει από την από 16-2-2011 προσκομιζόμενη βεβαίωση αποδοχών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων. Η δε σύζυγος του αιτούντος, στερείται εισοδήματος και συνεισφέρει στις οικογενειακές ανάγκες με την προσφορά των υπηρεσιών της στην οικία τους. Ο αιτών καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 670 ευρώ ως μίσθωμα για τη κύρια κατοικία του, όπως δε ομολογεί με τις κατατεθείσες προτάσεις του, στο ποσό αυτό ανέρχεται το σύνολο των βιοτικών του αναγκών και επομένως απομένει προς διάθεση στον αιτούντα το ποσό των 195, 24 ευρώ μηνιαίως. Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ.2 του ιδίου νόμου, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του αιτούντος για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 150 ευρώ (ο ίδιος με το αναθεωρημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών προτείνει την καταβολή του ποσού των 70 ευρώ), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 23.035,65 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 17.608,77 ευρώ προς την σε 2.407,04 .ευρώ προς και σε 3.019,84 ευρώ προς την .Σε κάθε μία από αυτές, από το ποσό των 150 ευρώ, αναλογεί: στη μεν πρώτη το ποσό των 114,66 ευρώ (150X17608,77:23035,65), στη δε δεύτερη το ποσό των 15,67 ευρώ (150X2407,04:23035,65) και στην τρίτη το ποσό των 19,66 ευρώ (150X3019,84:23035,65). Ενόψει των παραπάνω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας απόφασης, ποσού, στη μεν πρώτη

114,66 ευρώ (150X17608,77:23035,65), στη δε δεύτερη 15,67 ευρώ (150X2407,04:23035,65) και στην Τρίτη » 19,66 ευρώ (150X3019,84:23035,65).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, στις 5 Σεπτεμβρίου 2011.

η ειρηνοδίκης       η γραμματεας

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top