ΑΡΙΘΜΟΣ. 1/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας και το Γραμματέα Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριο του, στις 8 Σεπτεμβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: του , κατοίκου Καλαμάτας, οδός ………………, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου.

Των καθών η αίτηση: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία με έδρα την Αθήνα, οδός νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου και 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία με έδρα τη Θεσσαλονίκη επί των οδών νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου.

Η αιτούσα, με την από και με αριθμό κατάθ αίτηση της, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ζητεί να γίνει δεκτή.

Για την συζήτηση της υποθέσεως αυτής, ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα, κάτοικος Καλαμάτας, η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος της οι καθ’ ών, περιλαμβάνοντας στην αίτηση της κατάσταση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης της ιδίας και του συζύγου της, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς προκύπτει από τα αρχεία του Δικαστηρίου τούτου ότι η αιτούσα δεν έχει απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη της ενώ προσκομίζεται και η βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. από 18-4-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας (οι αντίδικοι της δεν εξέτασαν μάρτυρα), στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και απ’ όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα’ ακόλουθα : Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό “Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων” σελ. 99). Από την Τράπεζα της είχε χορηγηθεί με την με αριθμό ……………………………….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 23.092,30 ευρώ (την 26-4-2011). Από την Τράπεζα με την επωνυμία με την με αριθμό ……………………… σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των 14.470,43 ευρώ την 26-4-2011. Η αιτούσα είναι παντρεμένη, έχει ενήλικες θυγατέρες, αντίστοιχα. Η τελευταία κόρη ετών είναι ακόμη προστατευόμενο μέλος της οικογενείας της, καθώς είναι φοιτήτρια στο .. ……………………………. στην ……………… Η αιτούσα είναι δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. (βλ. με αριθμό ……………………… απόφαση του Διευθυντή του Περ. Υποκ/τος του Ι ΚΑ- ΕΤΑΜ Καλαμάτας, που ανέρχεται στο ποσό των 560,56 ευρώ μέχρι 30-11-2011 και στερείται άλλων εισοδημάτων, δεν υπάρχουν δε καταθέσεις ή ακίνητα. Ο σύζυγος της είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (67%) από κοινή νόσο ίση με τα ¾ του πλήρες ποσού, για χρόνο αόριστο η οποία σύνταξη ανέρχεται στο ποσό 518,04 ευρώ. Ο σύζυγος της έχει τρία αγροτεμάχια, μη καλλιεργήσιμα στο ……………………….., συνολικής εκτάσεως 2.700 τ.μ. που έχουν 45 ελαιόδενδρα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας . Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών και του προστατευομένου μέλους της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, δεδομένου ότι νοικιάζουν διαμέρισμα που χρησιμεύει σαν κύρια κατοικία της οικογένειας της και πληρώνει μίσθωμα 450,00 ευρώ μηνιαίως. Τα έσοδα από την εργασία της δεν προβλέπεται ν’ αυξηθούν μελλοντικά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η αιτούσα περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, προς τις πιστώτριες της. Και όλες οι οφειλές της δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της κρινομένης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.α’ Ν. 3869/2010. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά με καταβολή από μέρους της αιτούσας συνολικά 100,00 ευρώ και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από το υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών έναντι των δανειστριών της . θα επέλθουν κατά τον νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας έναντι των καθ’ ών.

Ορίζει τις καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για 48 μήνες δηλ. συνολικά 2.400,00 Ευρώ και προς την στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για 48 μήνες δηλ. 2.400,00 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Καλαμάτα στις .

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top