Στο γραφείο μας θα μάθετε αν έχετε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νέου νόμου και αναλαμβάνουμε εμείς τη διαδικασία κατάθεσης  της αίτησης στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Οι νέες διατάξεις για την προστασία της κύριας κατοικίας ψηφίστηκαν και θα ισχύουν από 30/4/2019 έως 31/12/2019. Πολλές οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί αλλά κάποιοι λίγοι έστω δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Το σημαντικό είναι ότι πλέον μπορούν να υπαχθούν και έμποροι και φυσικά πρόσωπα. Το απαιτούμενο  εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής. Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

Η αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για προστασία , δεν πρέπει να  υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές  περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση δηλαδή στεγαστικά η καταναλωτικά δάνεια

Αν το σύνολο των δανείων  υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, θα πρέπει να  έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για προστασία.

Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών να  έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ

Σημαντικό είναι ότι αποκλείονται από τη ρύθμιση  όσοι έχουν απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου λόγω δόλου

Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για προστασία.

Μπορεί να γίνει  ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης για προστασία , υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση στην ειδική  ηλεκτρονική πλατφόρμα που αρχικά θα κρίνει αν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος. Αν ναι τότε προχωράμε με την ανάρτηση των απαιτούμενων εγγράφων και μετά τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Σε περίπτωση αποτυχίας ο νόμος προβλέπει προσφυγή στο Ειρηνοδικείο αλλά με  ειδικό τρόπο και όχι όπως στον προηγούμενο νόμο.

Δείτε πιο αναλυτικά το νόμο εδώ.