Σε περιπτώσεις οφειλετών που εχουν κατοικία σε δύο περιοχές της Ελλάδας π.χ Αθήνα και επαρχία έχει ενδεχομένως εσφαλμένα δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι μπορούν να διαλέξουν όποια οικία θέλουν και να την παρουσιάσουν ως κύρια οικία και κατά συνεπεια το δικαστήριο να λάβει μέρος στην αντίστοιχη περιοχή. Η παρακάτω απόφαση πραγματεύεται το θέμα αυτό:

Αριθμός 91/2012

 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Νεμέας , που ορίστηκε νόμιμα με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Κορίνθου και τον Γραμματέα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28-11-2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : του , κατοίκου …………..Κορινθίας, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) Της εδρεύουσας στην Αθήνα, Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία», νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου, 2) Της εδρεύουσας στην Αθήνα, Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου, 3) Της εδρεύουσας στην Αθήνα Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου, 4) Της εδρεύουσας στην Αθήνα Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου, 5) Της εδρεύουσας στην Αθήνα Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου, 6) Της εδρεύουσας στην Αθήνα Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ : Της εδρεύουσας στην Αθήνα, Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «» και το διακριτικό τίτλο « , νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου

Ο αιτών με την από 14-2-2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό (αριθμ. καταθ. (ΥΧ) 18/2011), ζητάει να γίνει δεκτή, για όσους λόγους αναφέροντα σ’ αυτή.

Η κυρίως παρεμβαίνουσα, με την προφορική κύρια παρέμβαση, που άσκησε στο ακροατήριο, ζητάει να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης και της συζήτησης που έγινε στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν τα αναφερόμενα στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρυθμίσεως οφειλής είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως έχει τη συνήθη διαμονή του, που δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Πρόκειται για μη γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας, ήτοι ιδιωτική διαφορά διαπλαστικού και όχι αναγνωριστικού χαρακτήρα, στην οποία εμφανίζεται το στοιχείο της αντιδικίας και την οποία ο Νομοθέτης για λόγους σκοπιμότητας παραπέμπει προς εκδίκαση στην εκούσια δικαιοδοσία. Έτσι υπάγεται μεν στις κοινές ρυθμίσεις των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ, ωστόσο όμως η ύπαρξη του στοιχείου της αντιδικίας εξαρτά την περαιτέρω εξέλιξή της από τη βούληση των διαδίκων, οι οποίοι έτσι μπορούν να συμβιβάζονται ή να παραιτούνται από το επίδικο δικαίωμα. Σύμφωνα όμως με τη διάταξη του άρθρου 741 ΚΠολΔ (: «Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή»), τα άρθρα 1 έως 590 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον δεν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή). Ο Νομοθέτης ελάχιστες φορές επεμβαίνει ορίζοντας ποιες από τις ανωτέρω διατάξεις και ποιες όχι, όπως το άρθρο 740 παρ. 2 που προβλέπει « στις υποθεσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας» (Γ. Ευστρατιάδης : «Ν. 3869/2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, σελ. 2,3, σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή δικαστικών λειτουργών).

Περαιτέρω το άρθρο 46 του ΚΠολΔ ορίζει, στο πρώτο εδάφιο, ότι «αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση».

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά.

Η 5η των καθ’ ων, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της, πρότεινε, μεταξύ άλλων, στην αρχή της συζήτησης την ένσταση της τοπικής αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου αυτού, διότι κατά τόπον αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αφού η κατοικία του αιτούντα είναι στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Η ένσταση αυτή νόμιμα και παραδεκτά προτείνεται και πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη διότι όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από την καθης έγγραφα, στις 8 Απριλίου 2011 κοινοποίησε στον αιτούντα τρία εκτελεστά Α εκτελεστά Απόγραφα Διαταγών Πληρωμής, στην κατοικία του επί της οδού , τα οποία μάλιστα παρέλαβε ο ίδιος, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 2087Γ, 2088Γ και 2089 Γ εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών . Επίσης στην από 1-6-2007 αίτηση του αιτούντα προς την καθης ο ίδιος δηλώνει κάτοικος Αιγάλεω Αττικής. Επίσης στα ενημερωτικά σημειώματα αποδοχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/ Γενική Δ/νση Συντάξεων και στην βεβαίωση αποδοχών του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που προσκομίζει ο ίδιος ο αιτών φέρεται κάτοικος στο Αιγάλεω Αττικής. Εξάλλου ο αιτών δεν προβάλει αντίθετο ισχυρισμό ως προς αυτή την ένσταση, και για τον λόγο αυτό δεν αιτείται με την υπό κρίση αίτηση και την εξαίρεση από την εκποίηση της περιγραφόμενης στην αίτηση οικίας στον ………….Κορινθίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010.

Επομένως μη επιτρεπομένης και της παρέκτασης της αρμοδιότητας κατά τα προαναφερόμενα η διαφορά αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείου Αθηνών, στο οποίο το παρόν Δικαστήριο πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση.

Γ Ι Α   Τ Ο Υ Σ   Λ Ο Γ Ο Υ Σ   Α Υ Τ Ο Υ Σ

 

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Αποφαίνεται ότι δεν είναι αρμόδιο κατά τόπο, για να δικάσει την υπό κρίση αγωγή. Και

Προσδιορίζει ως αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον Δικαστήριο το Ειρηνοδικείο Αθηνών, στο οποίο παραπέμπει την επίδικη υπόθεση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, στις 7-2-2012, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top