ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Απαραίτητα στάδια:

– Συνάντηση με δικηγόρο ο οποίος θα αποτελέσει τον νομικό εκπρόσωπο του δανειολήπτη ενημερώνοντας τον επακριβώς για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί, ώστε να επέλθει η ρύθμιση των οφειλών του από το Ειρηνοδικείο.

– Σύνταξη της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιέχει κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους όπως επίσης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην αίτησή του με ειλικρίνεια την κατάσταση της περιουσίας, κάθε μεταβολή στην προσωπική και περιουσιακή του κατάσταση αμέσως μόλις αυτή συντελεσθεί, αλλά και να συμπεριλάβει στην αίτησή του όλους τους πιστωτές του.

– Κατάθεση της αίτησης. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του. Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Προσδιορίζεται επίσης και η τακτική δικάσιμος της αίτησης. Πρέπει να σημειωθεί πως η κατάθεση της αίτησης επιφέρει εκ του νόμου αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη και την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

– Μετά την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει σε καταβολές, οι οποίες ανέρχονται στο 10% της τελευταίας ενήμερης οφειλής προς κάθε πιστωτή και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των 40,00€ μηνιαίως προς όλους του δανειστές. Μοναδικές περιπτώσεις, στις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των ελάχιστων αυτών ποσών προς τους δανειστές, συνιστούν ιδιαίτερα εξαιρετικές περιστάσεις, όπως χρόνια ανεργία, χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας του οφειλέτη, ή άλλων λόγων ίδιας βαρύτητας εξαιτίας των οποίων αδυνατεί να καλύψει τις βασικές βιοτικές του ανάγκες.

– Μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που προηγείται της τακτικής δικασίμου, ο δικαστής εκδίδει τις δόσεις που ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλεις στις τράπεζες μέχρι την τακτική δικάσιμο της αίτησης. Το οριζόμενο αυτό ποσό καταβάλλεται συμμέτρως προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από τον δικηγόρο.

– Εφόσον γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, τότε η κύρια κατοικία και ενδεχομένως και η υπόλοιπη περιουσία, προστατεύονται απολύτως.

– Στην τακτική δικάσιμο της αίτησης συζητείται η δικαστική ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη. Με την απόφαση ορίζονται οι μηνιαίες δόσεις προς τους δανειστές για διάστημα από τρία έως πέντε έτη, προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά ένα μέρος οι πιστωτές. Εξαιρείται επίσης και η κύρια κατοικία του οφειλέτη από την ρευστοποίηση προς ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου. Προϋπόθεση για να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη από την εκποίηση είναι η αξία της να μην υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.

– Το δικαστήριο μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (χρόνια ανεργία οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών ή άλλες παρόμοιες αιτίες), τις οποίες αξιολογεί ως ιδιαίτερα σοβαρές, να προσδιορίσει με την απόφασή του μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμα. Επίσης, μπορεί να αναβάλει να εκδώσει οριστική απόφαση για τις καταβολές και να ορίσει νέα δικάσιμο, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, για τον οριστικό προσδιορισμό των καταβολών αυτών.

Scroll to Top