ΕΞΩΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ

Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο.

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. Δηλαδή δεν καλείται ο δανειολήπτης σε κάποιο δικαστήριο πριν εκδοθεί η διαταγή πληρωμής. Να σημειωθεί ότι αφού εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής μπορεί η Τράπεζα χωρίς τη συναίνεση του δανειολήπτη να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό του δικό του ή και του εγγυητή.

Συνήθως προηγείται κοινοποίηση ενός εξωδίκου. Η εξώδικη δηλωση αποτελεί μια όχληση δηλαδή μια προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό

ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ-ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από αυτήν που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε, ζητώντας να ακυρωθεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης. Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της. Προσοχή ! Εως την εκδίκαση της ανακοπής η περιουσία του οφειλέτη ΔΕΝ προστατεύεται. Για να προστατευτεί, θα πρέπει να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία προϋποθέτει την νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και την ύπαρξη κινδύνου ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη από την εκτέλεσή της, ενώ θα πρέπει να πιθανολογείται και η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής.  Η αίτηση αναστολής απευθύνεται στο ίδιο Δικαστήριο που απευθύνεται και η ανακοπή. Για να προστατευτεί άμεσα, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει έκδοση προσωρινής διαταγής που θα αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την συζήτηση της Αίτησης αναστολής του ή μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, την εκτέλεση της σε βάρος του Διαταγής Πληρωμής.

ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Ο δανειστής δικαιούται να επιδώσει ξανά στον οφειλέτη την Διαταγή Πληρωμής, προκειμένου, αν μετά  την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή η Διαταγή Πληρωμής να τελεσιδικήσει. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που ο οφειλέτης ασκήσει νόμιμα και την Ανακοπή δεν έχει δικαίωμα άσκησης Αίτησης Αναστολής άρα δεν προστατεύεται. Προσοχή πρακτικά υπάρχουν δανειολήπτες που πριν από χρόνια είχαν δεχτεί μια διαταγή πληρωμής χωρίς να ασκήσουν ανακοπή και χωρίς να τους ενοχλήσει εκ τότε κανείς. Ξαφνικά λαμβάνουν  την ίδια διαταγή πληρωμής για δεύτερη φορά. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα ετοιμάζεται για πλειστηριασμό και σε λίγο καιρό αποστέλλει κατασχετήρια έκθεση με ορισμό πλειστηριασμού.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

Η Τράπεζα έχει δικαίωμα πλέον να επιδώσει κατασχετήρια έκθεση εναντίον της οποίας ο δανειολήπτης έχει προθεσμία 45 ημερολογιακές ημέρες να ασκήσει ανακοπή. Στην κατασχετήρια έκθεση ορίζεται και η ημέρα του πλειστηριασμού που πλέον γίνεται ηλεκτρονικά. Στην πράξη οι δανειολήπτες καλό είναι να σκεφτούν και τη διέξοδο της εξωδικαστικής ρύθμισης και της τραπεζικής διαμεσολάβησης καθώς οι δικαστικές αποφάσεις δεν εκδίδονται πάντα υπερ των δανειοληπτών-οφειλετών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και κατασχετηρίων εκθέσεων, αλλά και τραπεζικών διαμεσολαβήσεων.

Scroll to Top