Μια ακόμα απόφαση που έδωσε αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ενόψει του νόμου 3869/2010, ευνοϊκή για τον οφειλέτη από το Ειρηνοδικείο Αθηνων που χειρίστηκε επιτυχώς η δικηγόρος Αννα Κορσάνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ: 3379/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Δήμητρα Κ., την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 9-5-2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Χ.Κ., κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, που παρέστη μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παρέστη δε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ.Γ.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-4-2011 αίτηση της, που κατάθεσε σε αυτό το Δικαστήριο με αριθμό 3990/2011 και της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η ανωτέρω.

Ακολούθησε συζήτηση της υπόθεσης, αφού εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού εκθέματος.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αρ. ……/2011 διαταγής πληρωμής της Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 5-4-2011 ανακοπής, που έχει ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά της διαταγής αυτής σύμφωνα με το άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ. και κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται εις βάρος της με βάση την από 16-3-2011 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ. Η αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 Κ.Πολ.Δ.) με την εξής επισήμανση: Ως προς το μέρος που αφορά στην ακύρωση της από 16-3-2011 επιταγής προς πληρωμή απαραδέκτως σωρεύεται με το ανωτέρω αίτημα διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Κ.Πολ.Δ. 218. Ειδικότερα η διαταγή πληρωμής δεν θεωρείται δικαστική απόφαση και συνεπώς αρμόδιο κατ’ άρθρον 933 Κ.Πολ.Δ. δικαστήριο για την εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης βασισμένης σε διαταγή πληρωμής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρατηρήσεις στο άρθρο 933 σελ. 393 επ.) Πρέπει επομένως :να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των αφορώντων στο κύρος της ως άνω διαταγής πληρωμής λόγων της, από την πιθανολόγηση τινός των οποίων εξαρτάται η ευδοκίμηση της.

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα παραπονείται ότι η καθής κατά κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος της προέβη στην αίτηση έκδοσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, καθόσον γνώριζε ότι κατόπιν αιτήματος της είχε ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής της στις διατάξεις του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο λόγος αυτός, που είναι νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 281 ΑΚ και 633 Κ.Πολ.Δ., πιθανολογείται και κατ’ ουσίαν βάσιμος βάσει των εγγράφων, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, και της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας στο ακροατήριο. Συγκεκριμένα πιθανολογείται ότι η αιτούσα προτίθεται να καταβάλει το ποσό της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, μετά από την από 5-4-2011 αίτηση της για εξώδικο συμβιβασμό κατ’ άρθρον 2§1 Ν. 3869/2011, η οποία υποβλήθηκε αφού ζητήθηκε από την καθής αναλυτική κατάσταση οφειλών. Επίσης πιθανολογείται ότι η συμπεριφορά της καθής να συνεχίσει σε βάρος της αιτούσας την εκτελεστική διαδικασία αντίκειται στην ΑΚ 281 καθώς και ότι η τελευταία στην περίπτωση αυτή θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη κατ’ αντίθεσιν προς την πρώτη.

Συνεπώς, επειδή πιθανολογείται η ευδοκίμηση του πρώτου λόγου της από 5-4-2011 ανακοπής, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό. Η δικαστική δαπάνη επιβάλλεται σε βάρος της αιτούσας κατ’ άρθρον 178§3 Κώδικα Περί Δικηγόρων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αρ. …./2011 διαταγής πληρωμής μέχρις έκδοσης απόφασης επί της από 5-4-2011 ενώπιον του παρόντος ως άνω ασκηθείσας ανακοπής υπό τον όρο ότι η τελευταία θα συζητηθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τη δικαστική δαπάνη της καθής ποσού …. ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε την 30-5-2010 σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top