ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ.

Αριθμός Απόφασης : 14/14728/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη  Μ…. Μ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Ε….. Κ…..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 21 Νοεμβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Π….. Φ…… του Γ……., κατοίκου Η………, οδός Β……. αρ. ., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ  στη δίκη πιστώτριας-ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ: Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ό….. αρ. . νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

Φέρεται προς συζήτηση η από 24/3/2014 και υπ’ αριθμ. καταθέσεως 2375/26-3-2014 αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 18/2/2020. Κατόπιν, δια της από 13/11/2015 και υπ’ αριθμ. καταθέσεως 4728/2015 κλήσης του αιτούντος επισπεύστηκε η συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως και προσδιορίστηκε νέα δικάσιμος αυτής η 21/11/2016, κατά την οποία συζητήθηκε. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο. Επιπροσθέτως, η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος με δήλωσή της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, δήλωσε ότι αυτός έχει βρει  εργασία, με μισθό 749,65 ευρώ μηνιαίως και έχει αποκτήσει και ένα τέκνο, ότι αναγκάζονται και αυτός και η σύζυγός του να υποστηρίζουν τους γονείς τους και ότι προτείνει την καταβολή του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την 8.874/2015 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν……. Σ……….., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω κλήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτής για την ορισθείσα δικάσιμο της 21/11/2016 επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης.  Όπως προκύπτει δε από τις παρατηρήσεις της καθ’ ης, που περιλαμβάνονται στο φάκελο του οφειλέτη, στην καθ’ ης επιδόθηκε και η κρινόμενη αίτηση και έλαβε γνώση αυτής. Κατά τη δικάσιμο όμως της 21/11/2016, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, η ανωτέρω πιστώτρια δεν εμφανίστηκε και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 ΚΠολΔικ).

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής του ικανότητας, εκθέτει ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτρια και αιτείται τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι αυτής, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αιτήσεως, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο ως άνω οφειλέτης, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Επειδή η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 26/3/2014, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4161/2013 την 14/6/2013, αλλά και πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 την 19/8/2015, τόσο η τήρηση της προδικασίας ως προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής όσο και η ουσία αυτής θα κριθούν με βάση τον Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4161/2013. Κατά τις εφαρμοστέες αυτές διατάξεις παραδεκτώς έχει ασκηθεί αυτή καθ’ όσον : α) Δεν έλαβε χώρα έγγραφα απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των διαδίκων, η οποία μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 Ν. 3869/2010 με το Ν. 4161/2013 είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική  β) Από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρα, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010)  γ) Κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού εντός πέντε εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, δοθέντος του ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα (άρθρο 1  του Ν. 3869/2010,  οι δια της παρούσας αίτησης εισαγόμενες σε ρύθμιση οφειλές δεν αναλήφθηκαν κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αιτήσεως, δεν είναι από τις εξαιρούμενες από τα εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε μετά το Ν. 4161/2013, και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων. Ακολούθως ο αιτών εμπρόθεσμα υπέβαλε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς του, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α υποπ. Α4 άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4336/2015, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο τρίτο Ν. 4366/2016  ΦΕΚ Α 18/15.2.2016 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 Ν. 4384/2016, ΦΕΚ Α 78/26.4.2016, και την ΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ Β 22208/14.10.2015).

Από τα έγγραφα που προσκομίζει κι επικαλείται ο αιτών, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ’ όψιν του το Δικαστήριο, από την ανωμοτί εξέτασή του, που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την  αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και από την εν γένει προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών είναι ηλικίας 40 ετών, έγγαμος με την Π…….. Γ…….., από το γάμο τους δε αυτό έχουν αποκτήσει ένα τέκνο ηλικίας σήμερα 10 μηνών. Στο παρελθόν εργάστηκε σε διάφορες επιχειρήσεις ως ιδιωτικός υπάλληλος, ακολούθως παρέμεινε άνεργος για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ μηνών, σήμερα δε εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις P…… & A…… S……….. I… με μηνιαίο μισθό 750 ευρώ, ως δείκνυται από την απόδειξη πληρωμής της μισθοδοσία του του μηνός Οκτωβρίου 2016 που προσκομίζει κι επικαλείται. Η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε φαρμακευτική εταιρεία με μηνιαίο μισθό 1.330 ευρώ, ως δείκνυται εκ της ανάλυσης αποδοχών της του μηνός Οκτωβρίου 2016 που προσκομίζει κι επικαλείται.  Το συνολικό μηνιαίο εισόδημά τους ανέρχεται στο ποσόν των 2.080 ευρώ. Ο αιτών με την οικογένειά του κατοικούν σε ακίνητο κυριότητος της συζύγου του. Οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειάς του για ανάγκες του βρέφους τους, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, επισκευών και συντήρησης), ασφάλειες αυτοκινήτου και τελών κυκλοφορίας, υπηρεσίες τηλεφωνίας, προμήθεια ειδών, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 1.780 ευρώ μηνιαίως. Με βάση επομένως το εισόδημά του, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει το ποσόν των 300 ευρώ μηνιαίως για την εξυπηρέτηση των δανείων του.

Επιπροσθέτως, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει από την καθ’ ης το μη εμπραγμάτως ασφαλισμένο υπ’ αριθμ. …….12 καταναλωτικό δάνειο, το οποίο σύμφωνα με το νόμο θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο, υπολογίζεται με τους νόμιμους τόκους έως την κοινοποίηση της αίτησης και κατά το χρόνο χορήγησης της αναλυτικής κατάστασης οφειλών από την πιστώτρια παρουσίαζε ανεξόφλητο υπόλοιπο 18.030 ευρώ. Αφαιρούμενων των καταβολών στις οποίες προέβη ο αιτών στα πλαίσια της από 22/5/2015 προσωρινής διαταγής, συνολικού ποσού 900 ευρώ, οφείλει στην καθ’ ης σήμερα το ποσόν των 17.130 ευρώ.

Περαιτέρω, ο αιτών δεν έχει  επ’ ονόματί του οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία. Έχει στην κυριότητά του το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας … …. ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας F… F…. 1600cc, ηλικίας δέκα ετών, αξίας σήμερα, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, 4.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση λόγω της χαμηλής του αξίας εν σχέσει με τα έξοδα της διαδικασίας εκποίησης αλλά και επειδή είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις της οικογένειας του αιτούντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αιτών έχει σήμερα περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, καθ’ όσον με βάση τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του εν σχέσει με τις δανειακές υποχρεώσεις του, δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών του. Στην αδυναμία αυτή περιήλθε χωρίς δόλο, αφού κατά το χρόνο ανάληψης των οφειλών του είχε εισόδημα, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τις φορολογικές δηλώσεις του που προσκομίζει κι επικαλείται και είχε την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μεσολάβησε όμως το μη δυνάμενο να προβλεφθεί γεγονός της παρατεταμένης ανεργίας του.

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα πρέπει να υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 με μηνιαίες καταβολές απευθείας  προς την πιστώτρια για χρονικό διάστημα 58 μηνών, που επελέγη από τη δυνατότητα που χορηγείτο από τον Ν. 4161/2013, σχετικά με τον προσδιορισμό του εν λόγω χρονικού διαστήματος μεταξύ τριών έως πέντε ετών. Οι καταβολές αυτές θα γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, από τις οποίες η πιστώτρια θα ικανοποιηθεί άτοκα. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτή, το προς διάθεση στην πιστώτρια ποσό, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών και της μη διαφαινόμενης βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, ανέρχεται σε 300 ευρώ μηνιαίως και συγκεκριμένα ο αιτών πρέπει να καταβάλλει στην πιστώτρια για χρονικό διάστημα 57 μηνών το ποσόν των 300 ευρώ μηνιαίως και για το τελευταίο 58ο μήνα της ρύθμισης το ποσόν των 30 ευρώ αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Με τις ως άνω καταβολές καλύπτεται το σύνολο της οφειλής του αιτούντος προς την πιστώτρια. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1. Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν.3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης.

         ΔΕΧΕΤΑΙ  εν μέρει την αίτηση.

         ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με άτοκες μηνιαίες καταβολές απευθείας προς την πιστώτρια για χρονικό διάστημα πενήντα οκτώ (58) μηνών. Συγκεκριμένα ο αιτών πρέπει να καταβάλλει άτοκα και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός για χρονικό διάστημα πενήντα επτά (57) μηνών  στην πιστώτρια το ποσόν των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως και τον τελευταίο πεντηκοστό όγδοο (58ο) μήνα της ρύθμισης το ποσόν των τριάντα (30) ευρώ, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 4 Ιανουαρίου 2017, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

              Μ…. Μ……                                                Ε….. Κ….

Scroll to Top