ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗς ΚΥΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης 1113/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Α……… Λ………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Σ….. Κ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ε…….. …….. του Γ…….,  κατοίκου Χ…….. Α……  ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.   

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ-ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής : 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. …… Τ.. Ε……» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία δεν παραστάθηκε.

O αιτών με την από 8-2-2016 κλήση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 12796/200/18-5-2016, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της από 1-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 4907/2-10-2012 αίτησης του, εκούσιας δικαιοδοσίας, λόγω του ότι κατά την αρχικά ορισθείσα συζήτηση της ως άνω αίτησής του κατά τη δικάσιμο της 3-2-2016, η συζήτηση αυτή ματαιώθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους.

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικεί πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό,  η πληρεξούσια δικηγόρος του παρισταμένου διαδίκου ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα από απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις της.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε  Δικαστήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         

          Όπως προκύπτει από τη με αριθμό 9324/25-5-2016 προσκομιζόμενη με επίκληση από τον αιτούντα έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ν…… Ι. Σ……….., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 8-2-3016 και με αριθμό κατάθεσης ……../…/18-5-2016 κλήσης του, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εντός της νόμιμης προθεσμίας, στην καθ’ ης η κλήση – καθ’ ης η αίτηση μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ….. Τ.. Ε……». Επομένως, εφόσον η τελευταία δεν παραστάθηκε κατά την προκείμενη δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.

Με την από 1-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης …./2-10-2012 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση με την ανωτέρω αναφερθείσα κλήση του αιτούντος, ο τελευταίος, επικαλούμενος ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής του προς την πιστώτρια του, ζητεί τη διευθέτησή της από το δικαστήριο, με εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτήν.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου,  στην περιφέρεια του οποίου έχει την κύρια κατοικία του ο ως άνω οφειλέτης, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 και το οποίο εξακολουθεί να ισχύει για τις εκκρεμείς, κατατεθείσες όμως κατά το χρόνο της ισχύος του, αιτήσεις (άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται : α) η από 29-9-2012 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου Άννας Κορσάνου και β)  η από 1-10-2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, της πιστώτριας του και της απαίτησης της και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Επίσης από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, πλην της κρινόμενης, η οποία επαναφέρθηκε για συζήτηση με την ανωτέρω αναφερόμενη κλήση του, μετά τη ματαίωση της αρχικά ορισθείσας συζήτησης κατά τη δικάσιμο της 3-2-2016, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για τη ρύθμιση και απαλλαγή από την οφειλή του (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Ακόμη έχει γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων του φακέλου του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της ΥΠΟΠ. Α4 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (βλ. σχετική από 15-12-2015 βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου Γ……. Π………..) ενώ τέλος η ένδικη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας του.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, όπως αυτή περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα : Ο αιτών, ηλικίας σήμερα 43 ετών (γεννηθείς στις 5-5-1974), είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, χωρίς δικαίωμα να λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Όντως άγαμος συνοικεί με τους γονείς του σε οικία στο Χ…… Α…… που αναλυτικά θα περιγραφεί κατωτέρω και η οποία του ανήκει κατά την ψιλή κυριότητα. Ο αιτών, πριν την κατάθεση της ένδικης αίτησης του και συγκεκριμένα από το έτος 2001 μέχρι και τον Ιούλιο του έτους 2009 εργάζονταν στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, εργασία από την οποία απεκόμιζε ετησίως εισόδημα περί των 15.207,49 ευρώ (όπως τούτο προκύπτει από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2009 – χρήση 2008), ήτοι μηνιαίως ποσό περί των 1.100 ευρώ. Μετά την απόλυση του από την ανωτέρω εργασία του, ο αιτών απασχολήθηκε για ένα έτος ήτοι από τις 6-10-2010 μέχρι τις 5-10-2011 ως φύλακας αθλητικών εγκαταστάσεων, συνάπτοντας σχετική σύμβαση έργου με τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Χ…….., εργασία από την οποία απεκόμισε ετήσιο εισόδημα ποσού 13.200 ευρώ, ήτοι μηνιαίως περί των 1.100 ευρώ μεικτά και περί των 800 ευρώ καθαρά. Στη συνέχεια, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει άλλη απασχόληση με αποτέλεσμα να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ στις 25-10-2011. Έκτοτε δε και μέχρι τη συζήτηση της ένδικης αίτησής του, ο αιτών παραμένει, όπως προαναφέρθηκε, άνεργος και τα εισοδήματα του μηδενικά, με εξαίρεση το διάστημα από 10-7-2015 μέχρι και 9-12-2015 οπότε απασχολήθηκε ως νυχτοφύλακας και πάλι στο Δήμο Χ…….., συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», απασχόληση από την οποία εισέπραττε μηνιαίως ποσό περί των 400 ευρώ. Λόγω δε της παντελούς έλλειψης οποιουδήποτε εισοδήματος, ο αιτών έχει εκδώσει κάρτα σίτισης, ενώ στην κάλυψη των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πάγιων βιοτικών του αναγκών συνδράμει ο πατέρας του, συνταξιούχος του ΙΚΑ, το μηνιαίο εισόδημα του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) 2016 και τη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων 2016, ο αιτών είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος ψιλής κυριότητας της υπό στοιχεία Α-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυώροφης οικοδομικής κείμενης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χ…….. στη θέση «Α… Γ………» στο με αριθμό  … ΟΤ, επί της οδού Μ…….., αριθμός . που αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία-κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, λουτρό και wc, επιφάνειας 110,60 τμ. Το εν λόγω ακίνητο, το οποίο περιήλθε στον αιτούντα λόγω γονικής παροχής από τον πατέρα του, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5339/13-12-1993 οικείας συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ε……. Μ…….. του Γ……., αποτελεί όπως προαναφέρθηκε την κύρια κατοικία του ίδιου και των γονιών του, με τους οποίου συνοικεί, γι’ αυτό και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης του από την ρευστοποίηση.  Η αντικειμενική δε αξία του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας του αιτούντος επί του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 58.529,52 ευρώ. Ακόμη ο αιτών είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου, έκτασης176,50 τμ. που βρίσκεται στη θέση «Σ…… ή Κ…….» της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Α………., εκτός σχεδίου πόλης, το οποίο απέκτησε δυνάμει της υπ’ αριθμ. …./19-2-1996 πράξης δωρεάς εν ζωής της συμβολαιογράφου Πειραιά Κ………. Γ……. Π……… Η αξία του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται κατ’ εκτίμηση του αιτούντος στο ποσό των 3.000 ευρώ. Τέλος αποδείχτηκε ότι στον αιτούντα ανήκει και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας Μ……. τύπου A…. C…., 1400 κυβικών εκατοστών, έτους πρώτης κυκλοφορίας  το 2004, αξίας 5.000 ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης  αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει έναντι της καθ’ ης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας του, Ε…… Τ……. Τ.. Ε…… ένα χρέος, το οποίο, σύμφωνα με το νόμο θεωρείται ληξιπρόθεσμο με την κοινοποίηση της αίτησης και  υπολογίζεται με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης αυτής, καθώς δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο. Ειδικότερα ο αιτών από την υπ’ αριθμ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου που είχε καταρτίσει με την Ε….. Τ…… τ.. Ε……, είχε αναλάβει έναντι αυτής την εξυπηρέτησης οφειλής η οποία κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης του (ήτοι στις 8-10-2012) ανέρχονταν στο ποσό των 27.091,40 ευρώ (σύμφωνα με την προσκομιζόμενη από τον αιτούντα με τα επικαιροποιημένα έγγραφα του από 9-12-2015 βεβαίωση της ως άνω πιστώτριας του). Πέραν αυτής ουδεμία άλλη οφειλή έχει ο αιτών.

Σύμφωνα επομένως με όσα προεκτέθηκαν προκύπτει ότι ο αιτών, είχε αναλάβει μία μόνο οφειλή έναντι της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας του, απορρέουσα από σύμβαση καταναλωτικού δανείου, την οποία είχε την δυνατότητα να αποπληρώνει για όσο χρόνο εργάζονταν, δεδομένου ότι οι αποδοχές του ήταν, όπως προεκτέθηκε, ικανοποιητικές και δεν είχε άλλες υποχρεώσεις, όντας άγαμος.  Η οικονομική του όμως αυτή κατάσταση μεταβλήθηκε, μετά την απώλεια της ανωτέρω εργασίας του, στο τέλος του έτους 2009, οπότε, αφού εργάστηκε για ένα ακόμη χρόνο, με αποδοχές χαμηλότερες από τις προηγούμενες, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει άλλη εργασία, με αποτέλεσμα να μείνει άνεργος από το τέλος του έτους 2011.  Κατόπιν τούτου, κατά το ως άνω χρονικό σημείο, ο αιτών, μην έχοντας πλέον οποιοδήποτε εισόδημα, ούτε για την κάλυψη των πάγιων βιοτικών του αναγκών, περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ανωτέρω οφειλής του, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε δόλο. Μέχρι και τη συζήτηση της ένδικης αίτησης του, ο αιτών παραμένει άνεργος και με μηδενικά εισοδήματα, με εξαίρεση μόνο κάποια μικρά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων, λόγω συμμετοχής του σε προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ, βρίσκει περιστατικά κάποια δουλειά, η οποία όμως λόγω της προσωρινότητας και του μειωμένου εισοδήματος που του αποδίδει, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταστρέφει την ανωτέρω κατάσταση της μόνιμης αδυναμίας του να αποπληρώσει την οφειλή του. Η συνδρομή δε του πατέρα του, συνταξιούχου, όπως προεκτέθηκε του ΙΚΑ, επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα μπορούσα να παρέχει στον αιτούντα ένα επαρκές εισόδημα, τόσο για την αντιμετώπιση των βιοτικών του αναγκών όσο και για την εξόφληση της ανωτέρω οφειλής του, καθώς και ο πατέρας του έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητας αφού έχει και ο ίδιος αυξημένες ανάγκες, λόγω των προβλημάτων υγεία που αντιμετωπίζει, ενώ πλέον του αιτούντος, στηρίζει οικονομικά με τη σύνταξη που εισπράττει και τη σύζυγο του και μητέρα του αιτούντος η οποία επίσης δεν έχει ούτε ουδέποτε είχε οποιοδήποτε εισόδημα.

Συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα συντρέχουν καταρχήν στο πρόσωπο του οι εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέροντα στο άρθρο 8 παρ. 5 του  Ν. 3869/2010 και ειδικότερα μακροχρόνια ανεργία, η οποία δικαιολογεί τον καθορισμό γι’ αυτόν μηδενικών καταβολών, χωρίς να κρίνεται ότι πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της εισοδηματικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος για τον επανακαθορισμό των ανωτέρω καταβολών, δεδομένου ότι όπως αναλυτικά θα εκτεθεί κατωτέρω, ο αιτών με το ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 θα αποπληρώσει ολοκληρωτικά την υφιστάμενη οφειλή του έναντι της πιστώτρια του.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 17 Ν. 4161/2013, ο αιτών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ήτοι της υπό στοιχεία Α-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυώροφης οικοδομής κείμενης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χ…….. στη θέση «Α… Γ………»   στο με αριθμό  … ΟΤ, επί της οδού Μ…….., αριθμός . επιφάνειας 110,60 τμ. που του  ανήκει κατά την ψιλή κυριότητα, θα πρέπει να καταβάλει συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ως άνω εμπραγμάτου δικαιώματος του επί του ανωτέρω ακινήτου. Όπως δε προαναφέρθηκε η αντικειμενική αξία του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας επί του ανωτέρω αναφερθέντος ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 58.529,52 ευρώ, ήτοι δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολογήτου ποσού, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Το δε 80% της αντικειμενικής αυτής αξίας ανέρχεται στο ποσό των 46.823,62 ευρώ. Δεδομένου όμως ότι η συνολική οφειλή του αιτούντος έναντι της πιστώτριας του, Ε…… Τ……. Τ.. Ε……, ανέρχεται, όπως προεκτέθηκε, στο ποσό των 27.091,40 ευρώ ο αιτών για την διάσωση του ανωτέρω ακινήτου θα κληθεί να εξοφλήσει πλήρως την ανωτέρω οφειλή. Η αποπληρωμή δε του ποσού των 27.091,40 ευρώ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι έτη (240 μηνιαίες δόσεις). Έτσι το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 112,88 ευρώ μηνιαίως, καταβολές οι οποίες θα αρχίσουν ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθώς κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος ενός έτους, προκειμένου να επιδιώξει την εξεύρεση κάποιας εργασίας.

Τέλος δεδομένου ότι με τις ανωτέρω καταβολές του αιτούντος θα εξοφληθεί το σύνολο του χρέους του έναντι της πιστώτριας του, δεν προκύπτει ότι υφίσταται ανάγκη εκποίησης των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων ήτοι του αγροτεμαχίου που έχει στον Α……… Α…… και του ΙΧΕ επιβατικού αυτοκινήτου, τα οποία κατόπιν τούτου, εξαιρούνται από τη ρευστοποίηση.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει  δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστεί η οφειλή του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, που του ανήκει κατά ψιλή κυριότητα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή του αιτούντος από το χρέος του έναντι της καθ’ ης θα επέλθει κατά νόμο  (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει ερήμην της καθ’ ης η κλήση – καθ’ ης η αίτηση μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας.  

         Δέχεται   εν μέρει την αίτηση.

         Ορίζει μηδενικές καταβολές για τη ρύθμιση της οφειλής του αιτούντος  στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος ήτοι την υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυώροφης οικοδομής κείμενης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χ…….. στη θέση «Α… Γ………» στο με αριθμό … ΟΤ, επί της οδού Μ…….., αριθμός . επιφάνειας 110,60 τμ, η οποία ανήκει στον αιτούντα κατά τη ψιλή κυριότητα.

         Επιβάλλει στον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κύριας κατοικίας του που του ανήκει κατά τη ψιλή κυριότητα το ποσό των 27.091,40 ευρώ και θα καταβληθεί σε 240 μηνιαίες δόσεις των 112,88 ευρώ η κάθε μια κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις  ……. Μαρτίου 2017, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

          Α……… Λ……….                                        Σ….. Κ…….

Scroll to Top