ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ

ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Ο νόμος 3869/2010, ή αλλιώς ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, όπως ονομάζεται, είναι ο νόμος εκείνος που προστατεύει όσους έχουν αναλάβει υποχρεώσεις από στεγαστικά ή επιχειρηματικά ή καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Ωστόσο, προκειμένου να υπαχθεί ένας δανειολήπτης στην προστατευτική δομή του νόμου, θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Πρωτίστως, η προστατευτική ρύθμιση του νόμου αφορά φυσικά πρόσωπα με όποιον τρόπο κι αν έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή το πρόσωπο που επιθυμεί να υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου, δεν θα πρέπει να είναι έμπορος, δηλαδή δεν θα πρέπει να έχει πτωχευτική ικανότητα και θα πρέπει να έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών.

Ο οφειλέτης έχει πλήρη ανικανότητα να εξοφλήσει τους πιστωτές του, λόγω έλλειψης ρευστότητας ή ανεπάρκειας αυτής, τόσο από τα ίδια μέσα του οφειλέτη όσο και από τα μέσα ρευστότητας τρίτων (χρηματοδοτών). Ως εκ τούτου ακόμα και η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, ικανών σε περίπτωση ρευστοποίησης να ικανοποιήσουν τους πιστωτές, δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό της μόνιμης αδυναμίας πληρωμών.

Τέλος το σημαντικότερο στοιχείο της προϋπόθεσης που αφορά την αδυναμία πληρωμών, είναι η χωρίς δόλο περιέλευση στην κατάσταση αυτή. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και είναι κρίσιμο για την ευδοκίμηση ή όχι της αίτησης για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010, η αιτία για την οποία οδηγήθηκε σε αυτήν την κατάσταση ο οφειλέτης. Δεν θα πρέπει, με άλλα λόγια, να υπάρχει το στοιχείο του δόλου κατά τη στιγμή που ανέλαβε τις υποχρεώσεις του ο οφειλέτης, δηλαδή να είχε δυνατότητα προς αποπληρωμή των χρεών του τη δεδομένη στιγμή της ανάληψης, η οποία αργότερα ανατράπηκε ή έπαυσε λόγω απροσδόκητων και μη προβλέψιμων γεγονότων και αστάθμητων παραγόντων.

Τις προϋποθέσεις αυτές, πληρούσε σε πρόσφατη υπόθεση του γραφείου μας οφειλέτης, ο οποίος θέλησε να υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα πρόσωπα. Πράγματι, η απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενέταξε το δανειολήπτη αυτό στην προστατευτική ρύθμιση του νόμου και διέταξε την καταβολή συνολικού ποσού 2.700 ευρώ (45,00 ευρώ το μήνα για πέντε χρόνια) προς όλες τις τράπεζες στις οποίες είχε οφειλές, ενώ η αρχική οφειλή του ήταν 70.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, πετύχαμε τη διαγραφή χρέους ύψους 67.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω οφειλέτης, για λογαριασμό του οποίου επιτύχαμε τη διαγραφή αυτού του τεράστιου ποσού, συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι 32 ετών και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security), χωρίς όμως να λαμβάνει κάποιο σταθερό ημερομίσθιο και οι μηνιαίες του απολαβές κυμαίνονται από 500 έως και 700 ευρώ το μήνα. Πριν το έτος 2012, οπότε και εξηύρε την εργασία αυτή, ήταν άνεργος. Ουσιαστικά η εργασιακή του ζωή πάντα ήταν επισφαλής και διακόπτονταν από μεγάλα διαστήματα ανεργίας. Ο δε μισθός που λαμβάνει δεν είναι σταθερός διότι, η εταιρεία στην πραγματικότητα καθορίζει με πρόγραμμα στην αρχή του μήνα πόσες μέρες θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι και πόσες μέρες του μήνα θα πάρουν ρεπό, οπότε ο αριθμός των ημερομισθίων δεν είναι σταθερός.

Επιπροσθέτως, το σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Το 2004, σε ηλικία 28 ετών, υπεβλήθη σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, και το ίδιο έτος υπεβλήθη σε επέμβαση αφαίρεσης χολής. Λόγω δε της ασθένειας αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ΣΕΛ, (λύκος) από την οποία πάσχει, έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Ως εκ τούτου πρέπει συνεχώς να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση ενώ λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, συνεπεία της οποίας υπέστη και διάτρηση στομάχου.

Ως προς την οικογενειακή του κατάσταση, είναι διαζευγμένος με ένα ανήλικο παιδί. Η δυσμενής θέση στην οποία βρίσκεται εξαιτίας της εργασιακής αστάθειας, που δεν του επιτρέπει να εξασφαλίζει ένα σταθερό αξιοπρεπές εισόδημα κάθε μήνα και κυρίως εξαιτίας των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν την οικονομική αυτοτέλεια. Επιπλέον, δεν έχει κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο και έτσι, φιλοξενείται από την αδελφή του.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα χρέη του δανειολήπτη αυτού προέρχονταν κυρίως από δάνεια και πιο συγκεκριμένα από πέντε καταναλωτικά δάνεια και μία πιστωτική κάρτα, τα οποία λάμβανε για να ανταποκρίνεται στα έξοδα που συνεπάγεται η κατάσταση της υγείας του, ενώ υπέγραψε και ως εγγυητής για καταναλωτικά δάνεια τρίτων, οι οποίοι δεν τα αποπλήρωναν με αποτέλεσμα να θεωρείται ο ίδιος υπόχρεος και να ευθύνεται για την αποπληρωμή τους.

Όπως, λοιπόν, εύλογα προκύπτει, ο δανειολήπτης αυτός δεν είναι σε θέση να εξυπηρετεί τα χρέη που ανέλαβε χωρίς δόλο. Το δικαστήριο, λοιπόν, αποφάσισε την καταβολή ποσού 45 ευρώ μηνιαίως προς όλες τις Τράπεζες στις οποίες έχει οφειλές για χρονικό διάστημα 5 ετών. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα καταβάλει μόνο 2.700 ευρώ από τα περίπου 70.000 τα οποία οφείλει, καθώς εκτιμήθηκε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το γεγονός ότι αδυνατεί να εξυπηρετεί τα χρέη του αυτά και να ζει αξιοπρεπώς. Διαγράφηκε, λοιπόν, χρέος ύψους 67.000 ευρώ από τα 70.000 ευρώ που χρωστούσε και προστατεύθηκε έτσι ο δανειολήπτης, που διαφορετικά δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΘΡ. 3 ΠΑΡ. 2 Ν. 3869/2010

Αριθμός απόφασης 500/Φ 3391/2015

Τ Ο Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Α Θ Η Ν Ω N

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Ά….. Κ…, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Ε…….. Χ………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26.2.2015 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Κ……. Λ…… του Σ……, κατοίκου Α… Γ…… Α……, οδός Γ…….. αριθμ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία βρέθηκε απούσα 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ….. P….. A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα η οποία βρέθηκε απούσα 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία Ν……. Κ…. Ε…… Α…… Ε…… Π…… Π……..» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία βρέθηκε απούσα 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ….. Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μ….. Ζ….. 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Μ…….. Β… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα στη θέση της οποία υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος λόγω συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μ….. Κ…………6) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Γ….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μ…… Κ………… 7) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.. Μ….. Α…… Ε…… Ε……… Ο…… Γ.. Λ…………Α………» που εδρεύει στον Ά… Δ……. Α…… κι εκπροσωπείται νόμιμα η οποία βρέθηκε απούσα.

Φέρεται προς συζήτηση η από 12.7.2012 με αρ. κατ. 3391/13.7.2012 αίτηση του άρθρ. 4 Ν. 3869/2010 με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις με αριθμ. 10502/16.7.2012, 10520/17.7.2012, 10506/16.7.2012 και 10529/19.7.2012 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α…….. Α………….. που προσκομίζει κι επικαλείται ο αιτών, αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως προς τους 1ο, 2ο, 3ο και 7ο από τους πιστωτές του, όμως αυτοί δεν εμφανίσθηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο. Πρέπει, συνεπώς, να δικαστούν ερήμην, να προχωρήσει, ωστόσο, η συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 § 2 περ. 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμης πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/ 2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 Ν. 3869/ 2010 που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (άρθρ. 19 παρ. 3 ν. 4161/2013) αφού προσκομίζονται: α) η από 13.6.2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και β) η από 12.7.2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτου του κατά την τελευταία τριετία. Επίσης από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των αντιθέτων ισχυρισμών και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6, παρ. 3, 8 και 11 του Ν. 3869/ 2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα :

Ο αιτών γεννήθηκε το έτος 1976, είναι διαζευγμένος από το 2011, έχει ένα τέκνο ηλικίας 3 ετών και φιλοξενείται από την αδελφή του σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στο Δήμο Ά.. Γ……. Α…… Από το Μάιο του 2014 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος ασφαλείας (υπηρεσίες security) με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ύψους 495,24 €. Στο παρελθόν, με εξαίρεση τα κατά διαστήματα χρονικά στάδια της ανεργίας του, εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος, ωστόσο λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, η εργασία του ποτέ δεν είχε χαρακτηριστικά σταθερότητας. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζει προκύπτει ότι το ετήσιο του εισόδημα ανήλθε σε 3.614,96 € το έτος 2010, 5.168,74 € το 2011, 9.602,07 € το 2012 και 10.714,99 € το 2013, ενώ το έτος 2009, λόγω της συνεισφοράς της πρώην συζύγου του στο οικογενειακό εισόδημα, τα συνολικά του εισοδήματα ανήλθαν σε 28.077,40 €. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής (εφόσον δεν υφίστανται εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης) και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 70.382,20 € κατά τη ημερομηνία χορήγησης της αναλυτικής κατάστασης οφειλών. Συγκεκριμένα ο αιτών οφείλει 1) στην πρώτη καθ’ής 5.993,90 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………. σύμβασης καταναλωτικού δανείου 2) στην δεύτερη καθ’ής 2.526,73 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. ….-….-….-…. σύμβασης καταναλωτικού δανείου 3) στην τρίτη καθ’ής 1.965,26 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………… σύμβασης πιστωτικής κάρτας 4) στην τέταρτη καθ’ής 28.899,71 € που αναλύεται ως εξής α) 26.452,31 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……….. σύμβασης καταναλωτικού δανείου β) 2.447,40 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………. σύμβασης πιστωτικής κάρτας 5) στην «Τ…… Π……. Α.Ε.» 12.646,58 € βλ. τις προτάσεις που κατέθεσε η εν λόγω τράπεζας κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο) που αναλύεται ως εξής α) 5.594,45 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……. σύμβασης καταναλωτικού δανείου β) 7.052,13 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. …-…-… σύμβασης καταναλωτικού δανείου. Οι ανωτέρω απαιτήσεις προέκυψαν από δανειακές συμβάσεις που συνήψε ο αιτών με τις τραπεζικές εταιρείες «Τ…… …….. Β… Α.Ε.» και «Γ….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» στη θέση των οποίων υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η «Τ…… Π……. Α.Ε.» 6) στην έβδομη καθ’ής 18.350,02 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… σύμβασης καταναλωτικού δανείου στην οποία ο αιτών ενέχεται ως εγγυητής.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών έλαβε κατά το παρελθόν δανειακά προϊόντα για την κάλυψη ασύνηθων ιατρικών δαπανών καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε κατά τη συζήτηση και από τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίζει, το έτος 2004 υπεβλήθη σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς και σε αφαίρεση χολής. Βρίσκεται επίσης υπό στενή ιατρική παρακολούθηση καθώς πάσχει από το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ΣΕΛ. Όπως εξήγησε και ο ίδιος στο ακροατήριο, πάντοτε είχε οικονομική δυσκολία λόγω των συνεχών αναρρωτικών αδειών που ελάμβανε, που δεν του επέτρεπαν να εργάζεται μόνιμα και σταθερά, ενώ οι συχνές εισαγωγές του στα νοσοκομεία και οι συνεχείς ιατρικές επισκέψεις κυριάρχησαν εις βάρος των λοιπών αναγκών και υποχρεώσεων του. Από το 2010, έπαψε να συνεισφέρει και η πρώην σύζυγός του με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί έτι περαιτέρω η προσωπική και οικονομική του κατάσταση. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από το παραπάνω έτος ο αιτών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πιστωτές του. Η αδυναμία του αυτή είναι μόνιμη και γενική, δεν οφείλεται σε δόλο ενώ η προσπάθεια του να ρυθμίσει τα χρέη του δεν κρίνεται καταχρηστική. Το εκτιμώμενο ελάχιστο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 450 ευρώ περίπου για την αντιμετώπιση των προσωπικών του αναγκών, αφού ελήφθη υπόψη και το γεγονός ότι συνεισφέρει με το ποσό των 50,00 € μηνιαίως για την κάλυψη μέρους της διατροφής του ανήλικου τέκνου του, το οποίο κατοικεί μαζί με τη μητέρα του. Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης του βρίσκεται σε οριακό σημείο από άποψη αξιοπρεπούς διαβίωσης, με βάση και τους γενικούς στατιστικού δείκτες. Επομένως το προς διάθεση προς τους πιστωτές του ποσό θα ανέλθει σε 45,00 € μηνιαίως. Δεδομένου ότι ο αιτών δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του (αρθρ. 8. παρ. 2 εδ. 1 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 16 παρ. 2 Ν. 4161/2013), αφού ελήφθησαν υπόψη το σύνολο του χρέους, η ηλικία του και οι οικονομικές του δυνατότητες ενώ δεν συντρέχει κανένας λόγος για επανεξέταση της υπόθεσης, αφού συνεκτιμήθηκε ότι η εισοδηματική του κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιωδώς στο μέλλον εξαιτίας των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσδιορισθούν μηνιαίες καταβολές επί πενταετία ύψους 45,00 € ευρώ που θα καταβάλλονται σύμμετρα στους αναφερόμενους στην παρούσα απόφαση πιστωτές (3,80 € στην πρώτη, 1,60 € στη δεύτερη, 1,20 € στην τρίτη, 18,50 € στην τετάρτη, 8,00 € στην «Τ…… Π……. Α.Ε.» και 12,00 € στην έβδομη καθ’ής). Μετά τη λήξη της πενταετίας ο αιτών θα έχει καταβάλλει ποσό 2.700,00 ευρώ από την ανωτέρω αιτία. Γίνεται ωστόσο μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρ. 10 Ν. 3869/2010 ο αιτών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους πιστωτές του σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων του (ιδίως αυξητικής) και της προσωπικής και περιουσιακής του κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αυτής, διαφορετικά κινδυνεύει με έκπτωση, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από τους πιστωτές του, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι παρέβη την υποχρέωση του αυτή. Τέλος, οι μηνιαίες καταβολές που πραγματοποίησε έως σήμερα ο αιτών σε συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρ. 19 παρ. 1 και 3 Ν. 4161/2013, θα συνυπολογισθούν στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 που δικαιούνται οι καθ’ών δυνάμει της παρούσας οριστικής απόφασης.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη του έναντι των πιστωτών του, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των 1ης, 2ης, 3ης και 7ης των καθ’ών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία πενταετία καταβολής του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο ποσό των 45,00 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται σύμμετρα σε αυτούς μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 31 Μαρτίου 2015 από τον Ειρηνοδίκη Ά….. Κ… σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α…… Κ…                           Ε……… Χ………

Scroll to Top